2022 február


Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2022. február 24-én (csütörtök) de. 09.00 óra.

 

A video felvétel megtekinthető:

 

2022.02.24.- Képviselő-testületi ülés - Ingyencirkusz MAGÁNSZÁM: a főszerepben -  Tóth Lajos

 

Kérjük, hogy a videofelvételt Püspökladány város lakossága érdekében figyelmesen értékeljék!

 

N a p i r e n d e k :
Bizottsági határozatok

Interpellációk

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

szavazás:10 igen, 1 nem

képviselői kérdések: 

Balázs Sándor:

2021. nyarán eldőlt az M4 karcagi új nyomvonal (zöld) és a Keleti elkerülő út lehetséges változata. Építési engedélytől való eltérés/ Jász-Nagykun–Szolnok Megyei  Kormányhivatal JN/52/00873-28/2021. 2021.06.24.

A jelenlegi módosítás miatt a Törökszentmiklós (kelet) –Püspökladány közötti szakasz ütemezetten fog kiépülni. A Törökszentmiklós (kelet) – Kisújszállás (kelet) szakasz építése várhatóan 2022-ben elindul, míg a Kisújszállás (kelet) –Püspökladány közötti szakasz megépítésének kezdete legkorábban 2026 év elején, a forgalombahelyezés 2029. I. negyedévében várható.

A költségvetésben  a 2021. állapotok szerint foglalták be az ipari park telekcserét. mikortól történik meg a telekcsere? Hogyan érinti mindez a pályázatot?

Tóth Lajos: "szomorúan értesültem magam is, hogy az M4 kapcsán ilyen időtávlatokban halasztja a nyomvonal kialakitását. Jobbat nem tudok, a döntések nem a mi kezünkben vannak. A magunk részéről mindent megteszünk az iparfejlesztés vonatkozásában, az M4 kiépítésétől időpontjától függetlenül. Ha a képviselőtestületnek más irányú állásfoglalása lesz, azt fogom követni."

 

Az interpellációkra adott válaszokat képviselők elfogadták.

Közerdekű bejelentés címén Vadász Ferenc fideszes alpolgármester nyílt választási kampánypropagandát folytatott.


2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

19/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásrólszóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat sajátbevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre várhatóösszegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


3. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról.
    KÖZMEGHALLGATÁS
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Kiss László a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat tagja: A bölcsőde fejlesztés-bővítés érdekében dolgozzunk együtt közösen. Hívják fel a figyelmet, hogy ezen az állapoton változtatni kell!

Több hozzászóló nem jelentkezett.

szavazás:9 igen, 2 nem  Polgármester: megismétlem a szavazás eredményét: 9 igen, 2 tartózkodott

ezek szerint a polgármester is hibázik... időnként.4. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

20/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekrőlszóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a közbeszerzésiszabályzat alapján elfogadja Püspökladány Város Önkormányzatának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2022. évi közbeszerzési tervét.


5. Különfélék

a) Előterjesztés Püspökladányi Sporttelep fejlesztését célzó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásról.

21/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény és az önkormányzatvagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján, támogatja a Püspökladányi Labdarugó Egyesület Püspökladányi Városi Sporttelep fejlesztését szolgáló pályázatának benyújtását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hozzájáruló nyilatkozat aláírására.


b) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés módosításáról.

22/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló orvositevékenységről szóló 2000. évi. II. törvény rendelkezései alapján, hozzájárul az I.számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában Dr. Tóth Anita csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosításához ahatározat melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására.


c) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról.

23/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja aközbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §-a alapján készített Püspökladány Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát.


d) Előterjesztés a Szajol-Püspökladány vasútvonal felújításához kapcsolódó,
    önálló beruházásban történt fejlesztés, vízi közmű elem átadás átvételéről.

24/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és avagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján, átveszi a „Püspökladány Rákóczi utcavízvezeték felújítása, 24902-3/MAV2016, 2017.01.24.” projekt keretébenönkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósult, a helyi vízi közmű hálózat részét képező, a Magyar Államvasutak Zrt. által megküldött jegyzőkönyvekszerinti víziközmű elemet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.


e) Előterjesztés a 2022/2023. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

25/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésrőlszóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
1.) az óvodai beiratkozás időpontját
2022. április 20.,
2022. április 21.,
2022. április 22. napjára tűzi ki.
2.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a saját honlapján és a helyi újságban a szülők számára közzéteszi.
Határidő: 1. pont – azonnal
2. pont – 2022. március 19.


f) Előterjesztés a településrendezési eszközök 2022. évi módosításáról.

1. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztésikoncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. §-a alapján, Püspökladány Város településrendezési eszközeinek részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez
hozzájárul.
2. A tervmódosítás költségét a kérelmezők fedezik.
3. A Településrendezési eszközök módosításának tárgya:
a) Püspökladány, belterület 519/3-4 hrsz-ú földrészleteken az építési helymeghatározása.
b) A Déli sor kialakult állapotának rögzítése a Kaán Károly és 128. sz.vasútvonal közötti szakaszon, valamint az így kiszabályozott út belterületbe vonásának lehetőségének megteremtése.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

g) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés a) pontja és (4b) bekezdése alapján, tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei KormányhivatalHatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság írásbeli tájékoztatójára, a SegítőKezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását ésaz egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A Társulási megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

   
h) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

szavazás:11 igen, 0 nem


i) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete konyháinak átszervezéséről és fejlesztési lehetőségeiről.
   Előadó: Zics Tamás megbízott igazgató

28/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete konyháinak átszervezéséről és fejlesztési lehetőségeiről szóló előterjesztést tudomásul vette azzal, hogy 2022. márciusban újra tárgyalja az előterjesztést, mely kerüljön átdolgozásra, kiegészítve az írásban megküldöttkérdésekre megadott válaszokkal.


j) Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságának meghatározásáról.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

29/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseibenfoglaltak alapján Tóth Lajos polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését azalábbiak szerint hagyja jóvá:
2022. január 31. – február 4. 5 nap igénybe vett
2022. február 28. - március 4. 5 nap tervezett
2022. március 8. - 10. 3 nap tervezett
2022. március16. - 18. 3 nap tervezett
2022. április 4. - 8. 5 nap tervezett
2022. május 2. - 6. 5 nap tervezett
2022. május 30. - június 3. 5 nap tervezett
2022. július 4. - 15. 10 nap tervezett
2022. augusztus 1. - 12. 10 nap tervezett
2022. szeptember 6. - 9. 4 nap tervezett
2022. október 3. – 6. 4 nap tervezett
2022. november 2. – 4. 3 nap tervezett
2022. december 1. 1 nap tervezett
2022. december 27. – 30. 4 nap tervezett     összesen: 67 nap  ebből  2021. évről 28 nap..

SZAVAZÁS:   9 igen 1 tartózkodás, 1 nem

k) Előterjesztés a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

30/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairólszóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak szövegét a mellékletként csatolt tervezet szerint elfogadja.


l) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb
   vezetői beosztás betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról.

31/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint átnem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjábanfoglaltakra –a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §
(1) bekezdése alapján 2022. március 1. napjától kezdődően 2027. július 31. napjáig a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény (4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u.8. sz.) magasabb vezetői feladatainak ellátásával Galgócziné Gyányi Edit 4162 Szerep, Hosszúhát Ág utca 11. szám alatti lakost bízza meg.n) Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról.
    Előadó: Keserű László HVI vezető

32/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámlálóbizottság tagjainak, póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Tagok
Gombosné Kálóczi Róza Anna Baloghné Bede Róza Vassné Biró Andrea
Kemecsei Gyuláné Balogh Ágnes Róza Fehér Andrea
Halasi József Lászlóné Tőkéné Nagy Ilona Nemes Erzsébet Viola
Tódor Györgyné Duró Lajosné Katona Gyuláné
id. Fekete József Vassné Biró Anikó Faur Zoltán János
Borsos Sára Antós Tamás András Karacsné Bihari Judit
Vigh Sándorné Török Gyuláné Kaszás Margit
Lajtosné Buzási Márta Zsámboki István Beke Nikoletta
Alkerné Kocsis Mária Szabóné Schubert Ilona Molnár Péter
Veresné Kovács Csilla Irma Griger Mihályné Bihari Lajosné
Borsosné Nagy Beáta Kiss József Vilmosné Majoros Istvánné
Faragó Zoltán Vadai Zsuzsa Somogyi József
Benéné Zsányi Éva Vilma Sárándi Ferencné
Földesi Juliánna Kovács Józsefné
Papp Sándorné Mészáros Sándorné
Ujváriné Szabó Anikó Tóth Attila
Dr. Bárdos Lajosné Karacs Ferencné
Kiss Csaba Veres Sándor
Póttagok
Pató Józsefné Lévai László Szilágyi-Kovács Szilvia
Szőke Barnabásné Németh László Fekete Józsefné
Jeneiné dr. Vigh Blanka Fodor Sándor ifj. Fekete József
Kovácsné Szabados Tímea Rácz Károly Gyányi István
Kiss József Molnárné Gidai Valéria Farkas Ildikó
Joó Attiláné Majorosné Nagy Judit Borsosné Marsi Magdolna
Szabó Judit Tóth Jánosné Lövei Benjamin
Andirkó Csabáné Kucska Erika Seres Anikóo) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

33/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Püspökladány, 488/9 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Püspökladány, 488/9 helyrajzi számú ingatlant értékesítse.


p) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. /zárt ülés/

34/2022. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségekbérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében, a10. § (1), (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével, Szilágyi Brigitta Püspökladány, Jog u. 10. 2.lh. 3/10. szám alatti lakos részére a Püspökladány,Bezerédi u. 1-5. 4.lh. 4/9. szám alatti lakás vonatkozásában 2022. március 1.napjától kezdődően 2023. február 28. napjáig szolgálati jelleggel biztosított bérletijogot állapít meg.