A múlt haszonélvezői - végtelen történet

 

A városvezetés - törvénysértő döntések leplezésére - a visszafelé mutogatást választotta.

 

Lehetőségeink szerint igyekszünk segíteni a városlakók és a városvezetés tisztánlátását, ám ehhez ismerni kell a pontosan meghatározható időszakot.

Idézet a hivatalos Facebook-nyilatkozatból: "a korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői".

 

A definíció pontosításának biztos támpontja a 2018. február 13-i másodfokú ítélet, amelyben a Debreceni Törvényszék Tolnai Jánosné vádlottat folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt mondta ki bűnösnek.

Részletek: ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/hutlen-kezeles/

 

A bűnügy nyomozati dokumentumai pontosan meghatározzák a bűncselekmény kezdetét: 

2008. március 3-án kötött szerződést Arnóth Sándor akkori polgármester az egyedüli vádlott cégével.

 

A negatív folyamatok bizonyított kezdete után meghatározható a haszonélvezők köre is, amelyek minden ügyben - de nem azonos mértékben - közreműködő személyek és csoportok:

Miért titkolják a 6 - 6 arányú szavazást a GESZ bűnügyben?

 

A 2020.06.26-i önkormányzati határozatainak sorában nem található meg a Zárt ülés 1. napirendjénél meghozott döntés.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2020/2020_06_26.pdf

 

A Testületi ülés szünetében egy meghökkentő esemény híre terjedt, amelyről a város jegyzője csak szűkszavúan és homályosan nyilatkozott a helyi médiának: "Zárt ülés keretében az önkormányzat új jogi képviselője dr. Varga Miklós egyrészt bemutatkozott a Képviselő-testületnek, majd egy folyamatban lévő peres ügyben adott tájékoztatást, kérve a testület álláspontját."

 

Az alábbi határozat felülvizsgálása érdekében kérték a képviselők állásfoglalását:

74/2018. (VIII. 14.) önkormányzati testületi határozat                                                  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetének azon szándékát, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján pótmagánvádat nyújtson be. Az esetlegesen felmerülő költségek fedezetét az önkormányzat biztosítja az intézmény részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dombi Imréné

 

A GESZ-ügy részletei itt olvashatók: ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/gazdasagi-ellato-szervezet-gesz/

 

A képviselőknek dönteni kellett: érvényben tartják, vagy megváltoztatják a 74/2018. (VIII.14.) határozatot. A szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A zárt ülésen hozott határozatokat is közzé kell tenni Püspökladány Önkormányzatának hivatalos honlapján...

A szavazás eredménye (minősített többséghez 7 egyező szavazat szükséges.):

6 igen és 6 nem szavazati arányban érvényben maradt a 74/2018. határozat.

 

 

Miért titkolták el ezt a fontos - jogorvoslati szándékot erősítő - döntést a város lakói elől? 

Miért nem tették közzé, hogy a képviselők közül ki szavazott igennel és ki nemmel?

Hiszen a városvezetés büszke lehetne arra, hogy a döntés nyomán folytatódhat az igazság felderítése! De sajnos feloldhatatlan az ellentmondás a megtörtént cenzúra és az utólagos nyilatkozat között: "Amint a választások előtt ígértük, igyekszünk gátat vetni a korábbi időszakban sokak által kifogásolt törvénytelenségeknek, a közéletet jellemző, városunk számára oly sok kárt és hátrányt eredményező csatározásoknak."

A Facebook-on egy bennfentes képviselő közzétette a napirendek szavazási arányait, de a fontos szavazás ebből kimaradt...

Azért tiltották ki a helyi TV-t, hogy a törvénysértő döntések miatt a képviselői kérdésekre ne kelljen a nyilvánosság előtt válaszolni?

Kiknek lehet érdeke még az eltitkolás, most is aktívak a "korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői"?

 

A válaszra váró kérdések a legfontosabb érdekkapcsolatokra vonatkoznak:

Az ülésen több olyan személy vett részt, akik - nem azonos mértékben - érintettjei a büntető ügynek! A képviselők és hivatalnokok úgy hallgathatták meg a jogi képviselő tájékoztatóját, hogy nem jeleztek személyes érintettséget, elfogultságot, vagy összeférhetetlenséget...                                

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 49. § (1) bekezdése szerint: a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

 

A hivatalnokok nem rendelkeznek szavazati joggal, ám az elhangzott információk hatással lehetnek tevékenységükre.

Az önkormányzati képviselők érintettsége lehet meghatározó a szavazás eltitkolásában:

A jelenlegi testületből az Önkormányzat megkárosítása miatt meghozott határozatok időszakában (2017-2018) 2 fő volt képviselő, akik döntéseiket nem változtatták meg, továbbra is szándékuk a büntetőügy felderítése.

A napirend tárgyalásakor 2 új képviselő összeférhetetlen jogviszonyban volt, emiatt a részvételük morálisan megkérdőjelezhető, a szavazásuk törvénysértő. Képviselői méltatlanság alapos gyanúja is fennáll, mert mindketten a büntetőügy folytatása ellen szavaztak.

 

Az egyik képviselő a GESZ étkeztetési és adminisztrációs szolgáltatásait igénybe vevő Segítő Kezek intézményvezetője volt...

A másik képviselő nővére és sógora is munkakapcsolatban volt a közkonyhákat üzemeltető Gesz-vezetővel. Súlyosbító körülmény, hogy a képviselő rokona az ügy időszakában hatalmat gyakorló polgármesternek és jelenleg főállású alpolgármesterként befolyásolhatja az önkormányzati döntéseket.

A törvényesség felügyeletét ellátni köteles jegyző nem jelezte a Testületnek, hogy a törvény értelmében meg kell vizsgálni a képviselők érintettségét. Az aljegyző a Testületi ülésen nem jelent meg.

 

A felsorolt érintettek is a "korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői” ?

 

A testületi ülés után egyesületeink önkormányzati képviselője jelezte a képviselők érintettségével kapcsolatos törvénysértést a jegyzőnek.Igaz, de a szavazás eredményét nem befolyásolta volna..." - jelentette ki a törvényesség őre, önmagát mentegetve.

 

 

Egyetlen szavazaton múlt az eltűnt tízmilliók sorsa

 

Az érintettséget a napirendnél kell jelezni. Ha az érintett képviselő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, más képviselő is jelezheti a testületnek, hogy a képviselőtársa tekintetében személyes érintettségről van tudomása, ebben az esetben is meg kell vizsgálni a kérdést. Ha az érintettet kizárták a döntéshozatalból, a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni, de a jegyzőkönyvben úgy kell szerepeltetni, hogy „nem vesz részt a döntéshozatalban”.

 

A 6 nem szavazatot a Fidesz-frakció képviselői adták le. Csak feltételezhető, hogy a további 4 új képviselőnek nem volt elegendő információja a GESZ-ügyről és a rájuk kötelező frakció-fegyelem miatt szavaztak Püspökladány érdekei ellen. Ez nem mentheti fel a képviselőket, de megmutatja, hogy milyen károkat okoznak a pártérdekek az Önkormányzatnak.

 

A 6 igen szavazatot a független és az egyesületi listás képviselők adták le, fogadott esküjük szellemében a büntetőügy folytatásáról döntöttek.

 

Létrejött a kivételes politikai helyzet: a függetlenek meg tudták akadályozni a Fidesz-képviselők blokkoló szándékát! Az érdek-összefonódások lelepleződtek: A GESZ-ügyben a múlt haszonélvezőit a Fidesz mentegeti!

 

Ebben a helyzetben megmagyarázhatatlan ami történt: A városvezetés a döntés nyilvános felvállalása helyett az eltitkolást, a városi TV cenzúrázását és a tájékoztatási kötelezettség megsértését választotta...

 

A városi TV cenzúrázásával akarták elterelni a közvélemény figyelmét a Ladányiak sorsát veszélyeztető titkokról?

A közbizalom rombolás bizonyítéka: nem képesek vagy nem is akarnak változtatni a negatív folyamatokon?

Milyen erők rángatják a szálakat, ha a város közügyeinek eltitkolása fontosabb, mint a törvényesség, a tisztesség?

 
 
Folytatása következik...