Pszichiátriai Otthon építése a belvárosban

2019.01.31. Önkormányzati határozat utóélete

 

Mint az Önkormányzati ülésről szóló beszámolóból ismerhető, a Képviselő-testület 80 millió Ft-os ajánlattal kereste meg a Főigazgatóságot. A megkeresésre mindeddig válasz nem érkezett.

 

Ám meg jelent az országosan terjesztett Magyar Hang Polgári Hetilapban két tudósítás is:

az első február 1-jén

magyarhang.org/belfold/2019/02/01/latni-sem-akarjak-a-betegeket-puspokladanyban/?fbclid=IwAR1H2pzJ8EZJnpWW0W25W0Jau1EndTRmYE27no9dlo2S9G3TWCA6mzgfdpM

 

a második február 15-én

magyarhang.org/belfold/2019/02/15/az-internetrol-olloztak-ossze-a-21-millios-szakmai-tervet/

 
 

A cikk befejező részéből:

 

Köszönet a tájékoztatásért a Magyar Hang-nak és a tudósításért a példamutatóan alapos és következetes oknyomozó újságírónak!

2019. 01. 10. Önkormányzati határozat

 

Soron kívüli testületi ülésen számolt be az ügyvezető alpolgármester a Bene Gy. utcai Pszichiátriai lakóépületekkel kapcsolatos egyeztetétesek alakulásáról.

A Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az alábbi határozatot:

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósítandó EFOP 2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú „Jobb, mint az Otthon – Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében” című projekt Püspökladányban történő beruházás leállítását és a beruházó kártalanításának elvét támogatja.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a beruházás miatti költségek független igazságügyi értékbecslés megállapítását, tekintettel a projektköltség Püspökladányt érintő részarányára, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvalósítási helyszín módosítása céljából folytasson egyeztetéseket.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Dombi Imréné polgármester

 

A polgármeter egészségügyi távolléte miatt a tárgyalásokat Kiss Zsgmond alpolgármester folytatja.

Válasz-féle 3 hónap késéssel - mégis elhamarkodva

 

Levelett kapott 2018.11.26-án az Önkormányzat az SzGyF Hajdú-B. megyei Kirendeltségének vezetőjétől. Dr. Verdó György a 2018. 08. 10-i Lakossági Fórumon tett ígéreteit mindezidáig nem tartotta be. Nem küldte meg a polgármesternek a fórumon ígért "4 raklapnyi" dokumentumból a legfontosabb iratokat.

 

Ez a levél olyan állításokat tartalmaz, amelyeket a korábban megismert és közzétett dokumentumok megcáfolnak.

Minden érintett tudja, hogy az "előkészítő" szakasz 2017. január-februárban volt, mert 2017. április 10-én már be is nyújtották a pályázatot. Dr. Verdó György levele hamisan állítja, hogy 2018-ban történt az előkészítés. Ezért további közléseinek valóságtartalma is kétségessé vált. Hivatali hatalmával visszaélt, ha saját közlése szerint csak telefonon tájékoztatta a Polgármestert.

Állítása nem bizonyítható,  ha semmilyen írásos dokumentum nem készült. A pályázat benyújtását egyértelműen befogadó nyilatkozathoz kötik. Amennyiben ilyen nem található, az EFOP pályázat szabálytalan.

 

Dombi Imréné polgármester törvénysértően járt el, ha igazak Dr. Verdó György állításai. A Képviselő-testületet tájékoztatnia kellett volna az SzGYF megkereséséről, és el kellett volna utasítania a kérést  Püspökladány Város Rendezési Tervének a területre vonatkozó összeegyeztethetetlensége miatt.

e) Előterjesztés a 371013 és 3710/14 hrsz.-ú ingatlanok állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba való kérelméről.

Az előterjesztés 2. oldalának első bekezdésében:

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal megvizsgálta a városközpont területét az önkormányzat hosszú távú terveinek figyelembevételével - ifjúsági közösségi tér, játszótér,kondipark kialakítása céljából -

 

Az előterjesztést 2018. 09. 29-én Márkus Gábor alpolgármester indoklás nélkül levetette napirendről...

 

Nem nyilatkozhatott volna a polgármester arról sem, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő önkormányzati tulajdonú ingatlan, hiszen a Képviselő-testületet 2018.08.22-i előterjesztésben alkalmas ingatlan kijelölésére kérte fel.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_22.pdf

 

A levél második oldala tovább erősíti azt az álláspontot, hogy a kompetens vezetők szabálytalan eljárás során szóban egyeztettek. Ezzel a közalkalmazotti, és a polgármesteri eskü megszegése következett be.


Folytatása következik...

Önkormányzati delegáció ment a Főigazgatóhoz

 

2018.09.17-én 7 fős önkormányzati delegáció indult Budapestre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra. Eredendően a szociális államtitkárral való találkozás volt a polgármester vállalása, de az államtitkár válaszlevelében az SzGyF-hez irányította.

Útközben derült ki, hogy a Főigazgató 2 főt kíván fogadni, majd a megérkezés után ez 3 főre bővült. Így a delegáció további 4 tagja 90 percig várakozott, míg a polgármester és a 2 bizottsági elnök visszatért a Főigazgatótól.

A tárgyalásról jegyzőkönyv nem készült, egy emlékeztető összeállításában állapodtak meg, amelynek elkészíttetését a polgármester vállalta, és azt is, hogy kiegészítésre-aláírásra visszaküldi a Főigazgatónak.

Ismeretlen okból ez a levélváltás 3 hétig tartott, és 2018. 10. 11-én érkezett meg a lepecsételt-aláírt Emlékeztető. (amelyet a polgármester még nem írt alá.)

A szakmai anyagot a közérdekű adatigénylést megtagadó Főigazgatóság csak bírósági döntés után tette megismerhetővé!

Egyre növekvő kétellyel lehet csak értelmezni a rögzített kijelentéseket.

Az emlékeztetőből nem olvasható ki, hogy a polgármester az építkezés leállítását hangsúlyozta volna, pedig a szeptemberi lakossági fórumon kimondta, mi a látogatás célja: STOP!  (Az emlékeztető szerint: a lakosság közölte...)

 

A Főigazgató szerint: "...a megvalósítás a pályázatnak megfelelően történik", majd "elismerte a korábbi kommunikációs hiányosságokat"!!!

 

A kudarccal fenyegető egyeztetésen történt egy alapvetően új fejlemény is: a polgármester "mindezek ellenére" az Állami tulajdonban lévő (a még beépítetlen, de megosztott) 3710/14 hrsz. ingatlant saját tulajdonába kéri "a lakosság megnyugtatása és a város nyugalmának megóvása" érdekében...

 

... hol lesz a város nyugalma, ha megépítik a pszichiátriai lakóépületeket?

 

Milyen mélységei lehetnek még az aljassá torzult hatalomnak...

A pszichiátriai  lakóotthon építkezés fejleményei 2018.08.22.

 

 

Újabb Képviselő-testületi ülésen 2018. 08.22-én a csere-telek felajánlásáról született döntés.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_22.pdf

 

Idézetek az ülés hangfelvételéből (jegyzőkönyv még nem készült el)

Képviselői kérdés: Ez a pályázat 2016. szeptember 20-án lett kitéve a pályázati honlapon. Milyen információknak és mikor jutott birtokába, vett-e részt polgármesteri egyeztetéseken vagy olyan egyeztetéseken, amely a Főigazgatósággal zajlott?

 

Válaszában megdöbbentő kijelentéseket tett a polgármester:

Mikor lett kiírva maga a pályázat, én most hallom ezt a dátumot először. Tehát az első megkeresés ugye 2017 márciusában volt, mert azelőtt semmiféle ilyen fajta egyeztetés, megkeresés nem volt, polgármesterekkel egyeztetés sem.

 

Képviselői felszólítás: pontosítsa az állítását vagy erősítse meg, ha úgy gondolja.

Polgármester: még egyszer szeretném mondani a jegyzőkönyvnek, ezzel a pályázattal, amiről most a mai napon itt döntenünk kell, csere-telek felajánlásról, tehát azzal EFOP 2 2217 2017, ezzel kapcsolatban nem történt egyeztetés.

 

A polgármester - saját állítása szerint - egyeztetés nélkül döntött, egyszemélyben!

 

Megsértette a 2011. évi CLXXXIX. törvény alábbi paragrafusait:

2.§  (2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

3.§ (4) A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

 

A polgármester személyiségzavaros kinyilatkoztatásai tovább rombolták a közbizalmat:

 

Képviselői kérdés: hogyan jött Püspökladány, mint település képbe, hogy ide két lakóotthon kerüljön vagy családi ház épüljön?

 

Polgármester: Azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ezt nem mi tudjuk meg válaszolni… én jó magam sem értem, ha ott vannak ilyen területek, miért nem oda kerültek… Számomra is fontos kérdés ez, hogy miért Püspökladányra esett a választás, és miért a város szívébe.                      

 

Komoly pszichés tünet, ha a városvezető másfél évvel a pályázat beadása és 1 hónappal az építkezés elkezdése után "nem tudja" megválaszolni az alapvető kérdést, amelyet az első megkeresés pillanatában fel kellett volna tennie a Főigazgatóságnak! Tárgyalnia és küzdenie kellett volna városáért, a Ladányi emberekért!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017.03.30-án 19.35 perckor - hivatali időn túl - érkezett levelében jelzi, hogy Püspökladányt érinti a pályázat, második oldalán mellékletben csatolva a Pályázati felhívás, amelynek első oldalán olvasható a fogyatékkal élő, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek magas színvonalú elhelyezése.

 


Ha a levelet elolvasta és értelmezni tudta a polgármester, akkor azonnal tárgyalást kellett volna kezdeményeznie a Főigazgatósággal. De ehelyett csak engedelmeskedett...

Tárgyalást kezdeményező, vagy szabálytalanságokat jelző dokumentum nem található.

 

Ugyanakkor az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

7. § értelmében

(2) A polgármester soron kívüli ülést hívhat össze saját döntése alapján, vagy az e rendeletben megjelölt előterjesztésre jogosultak kezdeményező indítványára, ha azt halaszthatatlan ügy, vagy önkormányzati érdek indokolttá teszi.

 

A képviselő-testület összehívása nem történt meg!

 

Csak a fideszes képviselők kaptak egy - a Pályázat Tájékoztatási kötelezettségeinek nem megfelelő, 20 napos határidőt figyelmen kívül hagyó, címer és logók nélküli - meghívót. Az értesítés tartalma is aggályos, mert a polgármester nem a Főigazgatóság levelét és mellékletét küldette el az e-mailben, hanem egy szűkszavú meghívót "Lakossági Tájékoztatásra" 2017.04.06. délelőtt 10 órára, amelyben nem tüntették fel a Püspökladányt érintő építési szándékot. (Kép alján - a mellékletről másolva)

Az elhallgatás szándéka már ekkor, ezen a ponton bebizonyosodott. 2017-ben további lehetőségek voltak  a szakmai egyeztetés, a helyszín bejárás és a tervek véleményezése időszakában, de egyik hivatalos megkeresésnél sem készült előterjesztés a pályázatról és az építésről, és nem is került a Képviselő-testület vagy szakbizottság elé!

 

A 2018.08.09-i 67. számú Képviselő-testületi határozat utolsó mondata a mulasztások kivizsgálását és a felelősség megállapítását rendelte el:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_08_09.pdf

 
 
Folytatás hamarosan...

Az építés előzményeit elhallgatták...

 

Mostmár, hogy egyre több részlet derült ki a Lakossági Fórumon elhangzottak után, még hangsúlyosabb a polgármester és a parlamenti képviselő ügyben vállalt szerepe és a fel nem vállalt felelőssége.

 

Az első felhívás 2016. 09. 20-án lett feltöltve! Minden érintett település polgármestere értesülhetett a szándékokról.

 
 

Hogy Püspökladány polgármestere sem 2017. 03. 30-án értesült először a pályázatról, az más önkormányzatok dokumentumaiból bizonyítható!

 

Például:

elek.hu/qb/qb_letoltes/jkvk/KT170227.pdf

"Ha nem működünk együtt, elviszik máshová..." - mondja a polgármester, ezzel érvelve tudomásán kívül leleplezi Püspökladány vezetőjét, aki nem vonta be a döntésbe a képviselőket!

Szándéknyilatkozat kiállításának dokumentuma a püspökladányi Polgármesteri Hivatalban nem fellelhető...

 
 


Az interneten megtalálható közelebbi, a városvezetőket kétséget kizáróan felelősséggel terhelő eset is:

szerep.hu/kepek/onkormanyzat/jegyzokonyvek/2017/jk.%202017.03.16..pdf

szerep.hu/kepek/onkormanyzat/jegyzokonyvek/2017/jk.%202017.03.28..pdf

 

A Püspökladányi Önkormányzati Hivatal Szereppel közösen működik. A Hivatal vezetője, a püspökladányi Jegyző Szerepen is irányitja a közigazgatást. Kétséget kizáró dokumentumokat tartalmaz a szerepi Önkormányzat 2017.03. 16-i és 28-i Testületi ülésének jegyzőkönyve:

Szerepen tehát mindenről tudtak és minden szabályosan végeztek el.... ugyanazok az hivatali dolgozók. 2017.03. 09-én közmeghallgatás, 16-án Lakossági Fórum is volt, ami valamiért Püspökladányban "nem sikerült"...

A felismerést súlyosbítja, hogy Szerep polgármestere lelkiismeretesen be is számolt a képviselőknek arról, hogy 2017. februárban kétszer is volt EFOP-os egyezetetés, 14-én és 21-én Ladányban...

szerep.hu/kepek/onkormanyzat/jegyzokonyvek/2017/jk.%202017.02.28..pdf

 

Idézet a 4. oldalról: "Február 14-én az ÉKE elnöke Száva Vince járt nálunk. A Segítő Kezek intézménynek volt a központi farsangja Püspökladányban ott jártam még. Valamint volt egy EFOP megbeszélés is.  21-én szintén EFOP megbeszélés volt Püspökladányban."

 

A hitelesség érdekében közöljük, hogy a püspökladányi polgármester sem februárban, sem márciusban nem számolt be az egyeztetésekről a Képviselő-testületnek. 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_02_23.pdf

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_03_30.pdf

 

Pályázati együttműködés Szándéknyilatkozatáról nem beszélt, Testületi felhatalmazáshoz előterjesztést nem nyújtott be!

 

Vajon aláírta-e, és az EFOP pályázathoz befogadták-e Önkormányzati határozat nélkül?

Még kér a Nép...

 

A Bene Gyula utca lakói körében és az egész városban kibontakozó tiltakozás hatására Lakossági Delegáció ment 2018 08. 08-án 10 órakor a polgármesteri fogadóórára.

Az átadott petíció és 934 db aláírás nyomatékosan kifejezte a lakosság álláspontját:

A polgármester a lakossági álláspontot átértelmezve, más hangsúlyú levelet írt Bodó Sándornak. A konkrét leállítás helyett időhatárok közötti (míg nem kapnak) kielégítő válaszokról írt. A levél elküldése (2018.08.08. 16:14) óta a képviselő-államtitkár járt is Püspökladányban, bár a 2018.08.16-i fogadóóráját nem tartotta meg.

Az írásos megkeresésre 2018.08. 17-én 12 óráig válasz nem érkezett.

 
Folytatás hamarosan...