2019. november Önkormányzati ülések

A 2019.11.18-i soronkívüli ülés jegyzőkönyve

 

 

                                         Tisztesség?   Zabla - Gyeplő - Korbács

 

A 2019.11.18-i soron kívüli ülés eseményeit nem közvetítette a városi televízió. Az 1. előterjesztésben az Önkormányzat módosított működési szabályzatáról és a szakbizottságok összetételéről született döntés. (A 2. előterjesztés miatt is aggályos)

A honlapunkon megjelent kritika következményeként a Ladány TV 2019.12.03-i műsorában mintegy 14 perc szólt a Fidesz legrosszabb korszakát visszahozó diktatórikus döntésekről. A vágott és alámondásokkal szabdalt tudósításban a jegyző hivatalos álláspontjával akarták megnyugtatni a város lakóit.

Majd Vadász Ferenc főállású alpolgármester ragadta magához a szót és cinikus diktátori mosollyal hosszasan magyarázta a gyalázatos visszarendeződést.

Az alámondásoktól mentesített, kérdéseket generáló video megtekinthető:

youtu.be/bagT2V3uXYE

 

Az önkormányzat honlapján a soron kívüli ülés jegyzőkönyve tanúsítja, hogy Vadász alpolgármester „nem bontotta ki az igazság minden részletét”:

 

Elfelejtette említeni, hogy erős kritikát kapott a bizottsági összetétel egyeztetési eljárása, amelyet az alpolgármesterek folytattak le. 3 képviselő tett kritikus észrevételeket, amelyekre a polgármester és két alpolgármestere válaszolt.

Az önkormányzatiság alapjait sértő kijelentéseket tartalmaz a jegyzőkönyv.

Tóth Lajos polgármester „… érdemi választ azért nem tudok adni, mert ennek  a folyamatnak a részleteiből szándékosan maradtam ki, mert az volt az álláspontom, a testület próbálja meg úgy kialakítani a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát, hogy abban a lehető legnagyobb konszenzusra törekedjünk.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) kötelező előírásai:

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

1. a rendeletalkotás;

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;

66. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala,  működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.

 

A polgármester a szervezet kialakításának feladatából nem vonhatja ki magát. A testület tagjaként részt kell vegyen a rendeletalkotásban, amint utalt is rá: „ a legnagyobb konszenzusra törekedjünk.” (előterjesztőként is övé a felelősség.)

A polgármester ezen állítását megcáfolta Borsos László alpolgármester: „ …ígéretet tettem, hogy az ő álláspontjukat tovább fogom vinni. Ez az álláspont egyébként nem talált meghallgatásra.”

 

Ha a polgármester szándékosan maradt ki az egyeztetésből, akkor a 2 képviselő álláspontja, javaslata kinél nem talált meghallgatásra? Hol itt a konszenzus?

 

A nyilatkozatok ellentmondásait fokozza, hogy a „szándékosan kimaradó” polgármesternek mégis volt külön kérése: Kiss Zsigmond képviselőt valamelyik bizottságba tegyék. (A képviselő köteles bizottságban dolgozni, ez nem kegy...)

Tóth Lajos polgármester, vagy Borsos alpolgármester állított valótlanságokat…                                         

Megdöbbentő tájékozatlanság, tudatlanság, vagy…?!

 

Vadász alpolgármester mélyen hallgatott arról, hogy Varga Zoltán képviselő a napirendnél leleplező kijelentést tett „…akárhányszor, akármit mondtunk, aki ebben az oldalban ül és bizottsági tag, senki nem oda került, ahova szeretett volna.

Kérdésként fogalmazta meg: „…azt jelenti a következő öt évre, hogy amit Vadász Ferenc úr mond, az úgy lesz?”

 

A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy Vadász Ferenc válaszán belül is ellentmondásba került: „…Varga Zoltán képviselő úrnak az állítása nem fedi valóságot, mert nekünk más volt az eredeti javaslatunk. … Nem azt mondom, hogy ez bárkinek is tetszenie kell, nekünk ez volt a javaslatunk és végül is ebben állapodtunk meg alpolgármester úrral…”

 

Vadász alpolgármester TV nyilatkozatában azt elhallgatta, hogy Borsos László alpolgármesterre akarta hárítani a felelősséget, aki visszautasította a kétféle verziót („nem az én tollamból származik, rajtam ezt ne kérje számon”), de elismerte, hogy tudták: a döntés „érdeksérelem nélkül nem megy”…

 

A szánalmas egymásra mutogatás csúcsán Tóth Lajos polgármester kijelentette: „… az időtényező nagyon fontos szempont volt és a kompromisszumos megoldás az előttünk lévő formában született meg. Tudomásul vettem anélkül, hogy bizonyos részleteire szándékom szerint ráhatásom lett volna. Ezt a verziót támogatom…”

 

Kiss Zsigmond a rá szavazók nevében adott hangot felháborodásának, majd hozzászólásában burkolt fenyegetést fogalmazott meg: „…a megfelelő módon kell ezt a továbbiakban kezelni.”

 

Kiemelések a 2019.11.18-i soron kívüli ülés jegyzőkönyvéből:

SzMSz - bizottságok.pdf (410037)

 
 

Vadász Ferenc tv-nyilatkozatában újabb cinikus - saját érvelését meghazudtoló - kijelentést tett a Testületi ülés időpontjának változtatásáról: Nem javasolta a 15 órakor kezdődő ülésezést, mert akkor „éjszakáig húzódhat”   a napirendek megtárgyalása. (Mégis megszavazták a fideszesek…) Arra hivatkozott: a szakbizottságokban kell részletes vitát folytatni, ezért a Testületi ülésen csökkentik a hozzászólások időkeretét (ugyanúgy, mint Dombiné időszakában is volt).

A bizottsági ülést nem közvetíti a városi TV, a testületi ülésen - az időkeret szűkítése miatt - nem lehet részletesen beszélni a közügyekről

 

A valós célok aljasabbak: az információk elhallgatása a lakosság elől, a tapasztalatlanság, a hozzá nem értés, vagy titkos szándékok leplezése

A mélyen hallgató „zöldfülű képviselők”-ről nem derülhet ki igazi képességük, sőt a rövidített időkeret a „némán lapulók”-nak felmentést teremt.

 

Tóth Lajos polgármester ezt támogatta, vajon miért nem volt „ráhatása”?

 

A választópolgároknak kijózanító csalódás lehet Tóth Lajos erélytelen viselkedése.                   

A legfontosabb helyi rendelet megalkotásából szándékosan kimaradó, a beletörődésének nyilvános beismerésétől elzárkózó polgármester alkalmatlanságát már többen felvetik.

 

Hogy a polgármesternél van-e még a gyeplő, az egyre kétségesebb.

De hogy kinél van a korbács, máris látható…

2019.11.28. II. rész - Mi fér bele a 303 Ft-os Mikulás-csomagba?

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/osuE_UDF7Ak

 


j) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításáról.

k) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező
    2015/10 és 2015/13 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.


l) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező
  1480/4 hrsz-ú ingatlanból 1480/30 hrsz-ú inatlan környezetében lévő részének értékesítéséről.


m) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2020. évi pályázatáról.

n) Tájékoztató a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező
     064/30; 064/33; 065/35; 065/36 hrsz-ú szántó művelési ágú területek hasznosításáról.

 

Felvett napirend:

A 70 éven felüliek karácsonyi támogatásának növeléséről és a gyermekek Mikulás-csomag átadásának módosításáról.

 

 
A zárt ülésről videofelvétel nem készült:

o) Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

p) Előterjesztés szakember részére kiutalható szolgálati lakás felülvizsgálatáról. /zárt ülés/

q) Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozására. /zárt ülés/

 

2019.11.28. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/ps2yaqVzGlg

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Ööö...illetve...ööö...bocsánat...ööö...esetleg...ööö...van magánvéleményem...ööö...

 

Képviselői kérdések

 

48'30"-től

Közérdekű bejelentések - Újtelepi utcák állapota

a helyzet adott...ööö...kinek van javaslata...ööö...nincs rá pénz...ööö...nem szokásom ígérgetni...

 

Interpellációk

2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2018/19. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Kissné Tóth Erzsébet intézményvezető

3. K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv jóváhagyásáról.

b) Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására.

c) Tájékoztató az önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

d) Előterjesztés Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány megszüntetéséről.

e) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

f) Előterjesztés Püspökladány Város Településkép védelmi rendeletének módosításáról.

g) Előterjesztés 1980 hrsz-ú közterület elnevezéséről.
    Előadó: Keserű László jegyző

h) Előterjesztés 515 hrsz-ú közterület elnevezéséről.

i) Előterjesztés a püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámla hitelének megújításáról.

 

2019.11.18. Soronkívüli ülés

 

 

                         A mérnöktanár megbukott matekból… és tisztességből?

 

A választók 38,6 %-ának képviseletét kirekesztve, több mint 4 héten át tartó, hosszadalmas egyezkedések után Tóth Lajos polgármester megállapodott Vadász Ferenc alpolgármesterrel az Önkormányzat szakbizottságainak összetételéről.

A polgármester október 20-án még nyitottnak és toleránsnak mutatkozott Facebook oldalán:

„Városunk feladatait fontosabbnak tartom mindennemű csoport- illetve magánérdekeknél…  A már látható és még nem látható nehézségek ellenére én továbbra is optimista vagyok,  bízom abban, hogy hamar kialakulnak a konstruktív együttműködés és munkavégzés keretei. Én a magam részéről nyitott vagyok a korrekt együttműködésre, azt remélem és várom a képviselőtársaimtól és minden munkatársamtól”.

A mindenkori polgármester legfontosabb feladata a társadalmi béke fenntartása. Tóth Lajos ezért a 37,5 %-os arányt képviselő Vadász Ferenctől remélte, hogy a főállású alpolgármesteri pozíció biztosítása után „viszonozza a gesztust”… és a konszenzus megteremthető lesz a szakbizottságok összetételében is.

„A jó szándékot és a pozitív hozzáállást ne kérdőjelezzék meg- kérte az első médianyilatkozatában. „Nyitottság, hitelesség, tisztesség, őszinteség, becsület”… záporoztak a nagy szavak, pedig előtte jelentette ki: „nem annak az ideje van most.”

Vadász Ferenc főállású alpolgármester november 2-án írta Facebook oldalán:

Polgármester Úr javaslatára a képviselőtestület főállású alpolgármesternek választott. Ezúton is köszönöm a bizalmat. Ez a döntés azért is kiemelt jelentőségű, mivel tükrözi a választási eredményeket, a ladányi emberek FIDESZ iránti bizalmát…”

Közli hangsúlyozottan: az alpolgármesteri cím a választási eredmények után járt (neki).

De a választáson több voks volt fideszesek ellen (62,5%), mint fideszesekre.                        

Ezt a meghatározó tényt nem tükrözi a szakbizottsági pozíciók felosztása sem.

 

             A matematikai feladvány könnyű - megoldása becsületből kötelező

 

Az Önkormányzati törvény (Mötv.) szerint a polgármester és a 2 alpolgármester nem lehet bizottságok tagja, így 9 képviselőt lehet és kell szaktudása szerint (Püspökladány fejlődésének előmozdítása érdekében…) a 4 szakbizottságba jelölni. Hogy mennyi bizottság fog működni, arról sem a Testület döntött, mert az előterjesztés előtt politikai alku történt… (A 9 képviselő három 7 fős bizottságban a választói akaratot tükröző valós arányok mentén is működhetne…)

A szakbizottságok elnökei és tagjai a törvény szerint választhatók: „A települési képviselők jogai és kötelességei megválasztásuk módjától függetlenül azonosak.”

Ha Vadász Ferenc listás képviselőként lehet főállású alpolgármester, akkor miért korlátozhatják a másik két listás képviselő azonos jogait ?

 

                                    A körzeti képviselő-jelöltekre adott szavazatok:

    Fidesz       TL Független        P-V-J Szövetség   Mi Püspökladányért   nem TL független

    2299             1463                       1295                   802                           270 =          6129

    37,5 %           23,9 %                  21,1 %              13,1 %                       4,4 %

 
 

                            Választási arányok utáni jogosultság a bizottsági helyekre:

      7,5                   4,8                           4,2                         2,6                     0,9  =    20 fő

                   A bizottsági helyek szétosztásánál megsértették az egyenlő jogérvényesítést:

      10                      8                              1                             1                       0    =    20 fő

 
 

       Pénzügyi         Városfejlesztési         Köznevelési              Szociális       bizottságok

      3 független         2 független            1 független             2 független       =   8 fő

      2 fideszes           3 fideszes               3 fideszes               2 fideszes         = 10 fő

           x                         x                       1 listás                    1 listás          =   2 fő

5 fideszes, 2 független, 1-1 listás képviselő egyenlő jogait kellett érvényesíteni, de ehelyett a Fideszt és a Tóth Lajost támogatók kapták a bizottsági helyek 90 %-át.  A törvény szellemét sérti, hogy a Szövetség a Változásért (P-V-J) 3 fő és a Mi Püspökladányért szervezet 2 fő külső tagot nem delegálhatott, jelenlétük 5-5 %-ra csökkent a bizottságokban. A súlyos diszkrimináció miatt Tóth Lajos támogatói 40%, a fideszesek 50% arányban birtokolják a bizottságokat!

Demokratikus alapelveket sértő módon a Tóth Lajost támogató 2 független képviselő 4 bizottsági helyet is elfoglal, sőt mindketten - nem képzettségük szerinti - bizottságok elnökei lehetnek.                                                                              

Hová lett a megígért szakmaiság és a korrekt együttműködés?

 

Tóth Lajos polgármester becsületét és lelkiismeretét terhelő felelőssége, hogy kirekesztett 2367 püspökladányi választót (38,6%) az arányos képviseletből!

Esküjét megszegve, az érdekköréhez tartozókat döntési pozícióba helyezve, - a Fidesz rossz módszereit tovább fokozva - indokolhatatlanul visszaél a "függetlenségére" szavazók bizalmával!

Cselekedetei leleplezik nyilatkozatának hazugságait:

„Városunk feladatait fontosabbnak tartom mindennemű csoport- illetve magánérdekeknél - nyitott vagyok a korrekt együttműködésre.”

Nem őt (és nem Vadász Ferencet) választotta polgármesternek több társadalmi csoport, a listán bejutott képviselőik már az alpolgármesterek jelölésébe és a szakbizottságok összetételébe sem szólhattak bele.

Bosszúból nincs bizottságelnöke, sem külső bizottsági tagja az ellenzéknek? (Fékek és ellensúlyok)

 

Aki függetlennek vallja magát: nem ellenzéki és nem lehet fideszes sem.

De legfontosabb kötelessége demokratikusan - igazságosan mindenkit egyformán szolgálni…

 

Tóth Lajos polgármester ígéretei - néhány hét alatt - hazugsággá váltak.

Nem érzékeli, hogy cselekedeteivel a függetlenségét, tisztességét és becsületét veszíti?

Úgy viselkedik, mint egy amnéziás pedellus, nem úgy, mint Püspökladány szuverén polgármestere.

Még rosszabb a városnak, ha ezt csak színleli, mert zsarolható, vagy…?

 
 
Folytatása hamarosan...