Veszélyben a Bölcsőde - Óvoda pályázat kivitelezése!!!

 

2016-ban pályázatot adott be az Önkormányzat a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, „Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” céllal.

2017. őszén nyertes lett a pályázat, így megvalósításához kiírható lett a közbeszerzési eljárás. Hónapok teltek el tétlenül. Képviselői kérdésekre a polgármesterasszony terelő válaszokat adott. 2018. tavaszán a Városfejlesztési irodavezető táppénzre ment, bejelentette, hogy családi örömök elé néz... Újabb hónapokba került, míg az új vezető felgöngyölítette a hiányosságokat. Ezalatt sem haladt a közbeszerzés.

2018/19 telén két alkalommal is eredménytelen volt a kivitelezési pályáztatás:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatokhoz a bíráló bizottság hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést rendelt el, melyet 2019.02.22-én az ajánlatevők felé megküldött. Hiánypótlási határidő: 2019.02.28 12.00 óra volt. Az ajánlattevők a hiánypótlásokat nem vagy részben teljesítették.
36/2019. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton kihirdeti, hogy a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 azonosító számú, „Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló „Óvoda” című építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A Kbt. 115. §-a alapján új feltételes közbeszerzési eljárást indít.

Határidő: azonnal
Felelős: Dombi Imréné polgármester

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_03_05.pdf

 

A Polgármesteri Hivatal ismét megkísérelte a kivitelezői pályáztatást, amelyre 2 db ajánlat érkezett.

2019.05.13-i keltezéssel SORON KÍVÜLI ülés meghívóját küldték el a kéviselőknek.

 

2019.05.14-én érkezett meg a feltűnően szűkszavú és hiányos előterjesztés:

Az ellenzéki képviselők sürgősségi beadványban javasolták, hogy a napirend tárgyalása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019.05. 22-i és a Képviselő-testület 2019.05.30-i soron következő ülésén történjen. Ezt a dokumentumot 2019.05.14-én kedden 14 óra 30 perckor juttatták el a Jegyzőhöz.

... és alig néhány perc múlva aggályos és elgondolkodtató esemény történt!

A bölcsődei dolgozók közösségi média-csoportjában megjelent az alábbi üzenet:

 

2019.05.21-én délután két ellenzéki képviselő betekintett a 268 millió Ft-os kivitelezői árajánlatba. Egyes árazott tételekkel kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel, amelyeket a Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésén lehetett volna tisztázni, de a bizottság ülését nem hívták össze...

 

Bíráló bizottsági határozat nélkül törvénysértés volt az előterjesztést benyújtani, a szakbizottságokat és a Képviselő-testületet soron kívüli ülésre összehívni!

 

2019.05.16-án a soron kívüli összevont szakbizottsági ülés elején a Pénzügyi bizottság elnöke technikai szünetet rendelt el és nyomatékosította: az előterjesztés törvénysértő, leveszi napirendről és jelzi, hogy a 2019.05.20-ra összehívott soron kívüli ülés is sérti a Működési Szabályzatot, mert az időpontját nem egyeztették a képviselőkkel.

 

Az alpolgármester mindezek után visszavonta az Óvoda kivitelezés előterjesztését...

 

...és kirohant az ülésteremből. Csütörtöktől hétfőig - látszólag - nem történt fejlemény. De hétfőn, 2019.05.20-án 8.30-kor telefonon értesítették a képviselőket, hogy a soron kívüli testületi ülés ELMARAD!

A napirendek között sürgős határidejű pályázat beadásról is dönteni kellett volna a képviselőknek.

 

Magyarázat nincs, a kétségek és kérdések sokasodnak!

 

Ki juttatta el azonnal a Facebook-csoportnak a sürgősségi előterjesztés hírét?

Miért terjesztett hamis információkat az üzenet közzétevője?

Miért akarta az alpolgármester soron kívüli ülésen megszavaztatni az elbírálatlan pályázatot?

Miért nem akadályozta meg a Jegyző a törvénytelen előterjesztést?

 

Kik és miért veszélyeztetik a gyermekeink egészségét és városunk jövőjét?

Meglepő vezetőváltás az Óvodák élén

 

2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A város közéletét egész nyáron át felbolydító pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt a (volt) vezető tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években.

A 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 

Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született:

A bizottság tagjai elismerték a szakmai munkát, tehát csak a gazdaságvezetést kifogásolhatták volna. De a tagok hagyták, hogy elhangozzon olyan kritika, amely a képviselő elfogultsága és érintettsége miatt befolyásolhatta a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett a (volt) intézményvezető munkájára.

 

Az előterjesztésben rögzített hiánypótlási bekérés jelzi, hogy a másik pályázó anyagával - a bizottság etikai mércéje szerint is - rendkívüli esemény történt. Tanulságos, hogy a bizottság megelégedett az utólagos beismeréssel, miként tette ugyanúgy az Oktatási bizottság is a pályázó szóbeli nyilatkozatával.

 

A pénteki zárt ülésen az érintett képviselő nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)

 

Sorjáznak a kérdések:

A bizottsági ülésen a tagok helyett az érintett képviselő mondta el a kritikákat?

Miért az érintettségével terhelt intézményvezetői pályázat kapcsán tette meg észrevételeit, miért nem májusban a Belső ellenőrzési beszámoló idején?

Miért szavazta meg a Belső ellenőrzési jelentést, ha utólag kifogásai, aggályai, észrevételei keletkeztek annak tartalma miatt?

A (volt) vezető hibái és mulasztásai a Belső ellenőrzés által feltárt anomáliákkal egyezőek: az intézkedési terv elfogadtatásának hiánya több intézmény azonos problémáit jelzi, amely a városvezetés kritikája is?

Milyen etikai, erkölcsi normák szerint szándékozik majd az új vezető munkáját ellátni, ha pályázatában információkat óhajtott eltitkolni?

Óvodavezető-helyettesi tapasztalata alkalmassá teszi-e a kiemelt feladatra?

Hogyan gondolhatja a bizalom légkörének megteremtését az Óvodákban, ha súlyosan bizalomvesztő cselekedettel kezdhette vezetői pályáját?

 

Morális mérce szerint mindkét pályázó vétkes, mert fontos etikai elvárásokat nem teljesített. Az egyik a múltban, a másik a jövőt veszélyeztetve…

 

Ilyen körülmények között nem születhetett kifogástalan szakmai döntés.

Bölcsebb lett volna az előterjesztést levenni a napirendről. De a javaslat szavaztatása abszolút képviselői megosztottságot tükrözött:   4 igen, 4 nem, 4 tartózkodás.

A végső szavazás eredménye arra mutat: mégis „lett valamilyen” bizalom…mert ismét a politikai akarat érvényesült.

 

A meghatározó döntés ténye újabb elgondolkodtató kérdéseket vet fel:

Miért születhetett ez a ladányi gyermekek jövőjét kockáztató döntés?

Miért hagyták figyelmen kívül a jogosult szakmai szervek állásfoglalását?

Ha a pályázatértékelésnél nem a szakmai teljesítmény és a hozzáértés számított, akkor felsőbb parancs végrehajtása történt?

Kinek lehet „előjoga” az ítélkezés és a kegyosztás?

Miért fordult meg a „széljárás” a (volt) intézményvezető körül?

Mi történik ezután: átszervezik az Óvodák konyháinak üzemeltetését is?

 

Sommásan: Kinek a kezébe kerül a kasszakulcs?