2023 november

2023.11.29. Önkormányzati ülés   II. rész

 

 

A videofelvétel megtekinthető:

https://youtu.be/6z5sf8zTDBM

 

j) Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
   Előadó: Keserű László jegyző

k) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek (azon belül a helyi építési szabályzatának) 2023. évi 

2. részbeni módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárásról

l)  Előterjesztés közszolgálati szerződés módosításáról

m) Előterjesztés közösségi közlekedéssel kapcsolatos veszteség ellentételezéséről


n) Előterjesztés védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntésről
    Előadó: Tóth Lajos polgármester


o) Előterjesztés ingatlan értékesítéséről /Zárt ülés/
   132/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület e, figyelemmel az

önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.)

önkormányzati rendeletre, a 117/2023. (XI. 13.) számú határozatával közzétett

pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A megtett ajánlat alapján, a TBK Magyarország Kft. (1204 Budapest, Török Flóris

u. 116.) vevőnek nettó 950 000 EUR azaz 20 EUR /nm áron értékesíti,

figyelemmel a pályázó egyéb vállalt kötelezettségeire, a 0241/24 hrsz-ú ingatlan keleti felében

kialakítandó közel 47 500 m2 nagyságú közművesítetlen területet.

A Képviselő- testület kéri, hogy a szerződéstervezet kerüljön vissza véleményezésre és jóváhagyásra.

 

p) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről / Zárt ülés/
133/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Püspökladányi

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft 100 %-os tulajdonosa az alábbi döntést hozza:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdésében foglalt

kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt döntési jogkörében eljárva 2023. december 1-jétől

határozatlan időre megbízza Slámer Erzsébet Püspökladány, Honvéd utca 7-11. 4. lph. 2/4. szám

alatti lakost a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének.

Ügyvezető igazgatói bérét bruttó 900.000.- Ft-ban, azaz kilencszázezer forintban határozza meg.

 

r) Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozására /Zárt ülés/

134/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. évben „Az év mecénása” díjat nem adományoz.

 

s) Előterjesztés Püspökladány Szolgálatáért elismerő címek adományozásáról /Zárt ülés/

135/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntetések, elismerő címek,

díszpolgári cím adományozásáról szóló 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 27. §-ában

biztosított jogkörében eljárva

Püspökladány Szolgálatáért elismerő címet adományoz az alábbi személyeknek:

1. Faragó Zoltánnak a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnökének;

2. Keller Elek címzetes tűzoltó főtörzszászlósnak;

3. Ferenczik Ferenc rendőr alezredesnek;

4. Varga László mentőápolónak.

 

t) Előterjesztés Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

intézményvezetői pályázatok véleményezéséről /Zárt ülés/

136/2023. (XI. 29.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

intézményvezetőjének, minősített többséggel, az előterjesztésben szereplő egyik személyt sem javasolja kinevezni

 

2023.11.29. Önkormányzati ülés   I. rész

 

A videofelvétel megtekinthető:

https://youtu.be/QCUqMMQ


Bizottsági határozatok
 

A polgármester 2 előterjesztés levételét és 3 előterjesztés felvételét javasolta. A képviselők megszavazták.1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2022/23.
    nevelési évben végzett munkájáról

    Előadó: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető

3. Különfélék

a) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
    alapító okiratának módosításáról

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

b) Előterjesztés a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    alapító okiratának módosításáról


c) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról


d) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,
    Könyvtár, Múzeum alapító okiratának módosításáról


e) Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
    okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


f) Előterjesztés munkamegosztási megállapodásról

g) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2024. évi pályázatáról

h) Előterjesztés „villamos energia beszerzése a 2024-es energia évre”
    tárgyú közbeszerzési eljárásról


i) Előterjesztés a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről