A veszélyhelyzet megszüntetése előtt

 

Már köztudott volt a veszélyhelyzet visszavonásának dátuma (06.20.), amikor  - a folyamatos ügykezelés jegyében - döntést hozott városunk polgármestere:

www.puspokladany.hu/kozadat/pm_dontesek/2020/doc/40hat.pdf

 

A Kossuth utcai kerékpárút kivitelezői közbeszerzését eredménytelennek nyilvánította, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet nem elegendő a szerződés megkötéséhez.

A döntés indokolt az anyagi fedezet szempontjából, de etikai szempontból is szükséges (lett volna) vizsgálni a nyertes ajánlatot tevő céget, mert már 2019-ben is elnyerte a kerékpárút kivitelezésének jogát, de a munkáját félbehagyva szerződést bontott az Önkormányzattal...

 

A határozatban idézett Közbeszerzési törvény

"115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő -választása szerint -a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú teljesítésre képes gazdasági szereplőről van tudomása....

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást..."

 

A döntést megelőző előterjesztésben nem szerepel öt meghívott gazdasági szereplő, csak négy... abból is egy - éppen a nyertes - már erről a munkáról a 2019. évi szerződés bontásával lemondott, ezért nem minősíthető megbízható gazdasági szereplőnek. Az Önkormányzat ezen kritérium miatt el sem küldhette volna újra ennek a cégnek az ajánlattételi felhívást.


Az átláthatatlanul zavaros ügy kritikus eseményeit szűkszavúan rögzítette a 2019.08.22-i testületi ülés jegyzőkönyve:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2019/2019_08_22.pdf

 

Benne a jogi álláspont: "... a kivitelezőnek az ilyen fajta ármódosítása, nem biztos, hogy indokolt és nem biztos, hogy jogilag megfelelő."  (Kezdeményezett jogi eljárás nem ismeretes)


A 2019. 08. 21-i drámai hangulatú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2019/2019_08_21.pdf

a 6. oldalon olvasható Kiss Zsigmond akkor regnáló alpolgármester nyílt beismerése:

 

Nyilvánvaló volt a kivitelező szándéka és hozzáállása, hogy bár az aláírt szerződése köti, de külső körülményekre hivatkozva megtagadja a szerződésben vállalt munkát, majd egy év múlva - mint ha mi sem történt volna - újra pályázik...

De az alpolgármester "tévedett": nem 22, nem 42, nem 52 millió a pluszköltség, hanem 65,88 millió nettó áron!

 

Feltételezhetően mindezen körülmények hatására nyilvánította eredménytelennek a közbeszerzést a polgármester. Nagyobb a baj, ha nem vizsgálja, hogy milyen kivitelezőknek küldenek ajánlattételi felhívást...

 

 

Az üggyel összefüggésben, - vagy sem - kiadásra került egy másik polgármesteri határozat is:


www.puspokladany.hu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/28_2020.pdf

Az Önkormányzat jogi képviselőjének szerződését 2020. 06. 20-ával felmondta...

 
 

Egy lépés a jövő felé...

 

Az Önkormányzat honlapján megjelent egy felhívás a II. félévi üléstervhez kötődő javaslattétel lehetőségéről.

Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 5. §-a értelmében a Képviselő-testület féléves ülésterv alapján tartja üléseit. A mindenkor érvényes üléstervet, a tárgyidőszakot megelőző hónapban a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Az üléstervet a polgármester készíti elő, aki napirendi javaslatot kér a képviselőktől, az önkormányzati intézmények, a közszolgáltatást nyújtó és a civil szervezetek vezetőitől.

 

A felhívással élve egyesületünk két partner egyesülettel közös javaslatokat juttatott el városunk polgármesteréhez.

 

Az Önkormányzat honlapján még nem olvasható a veszélyhelyzet utáni első Képviselő-testületi ülés meghívója...

 

Világjárvány közben: polgármesteri intézkedések

 

Több, mint egy hónappal a veszélyhelyzet bevezetése után az Önkormányzat honlapján immár folyamatosan megjelennek az időszakban meghozott polgármesteri határozatok:

puspokladany.hu/

 

Az intézményvezetői lemondások lehettek az egyének döntései, de az új vezetők megbízása a veszélyhelyzetben is kiemelt felelősség. Az alkalmasság és a megfelelő képzettség kritériumai továbbra is fennállnak. A rendelkezések átmeneti jellegűek, eredményes pályáztatásig tartanak.


A változások sora azonban folytatódhat, erre utalnak a polgármester 2020.04.16-án meghozott összefüggő határozatai:

A 9/2020. határozat tartalma súlyos hiányosságokra és a bizalom megingására utal.

Az összefüggő további két határozat is a bizalomvesztést sejteti:

puspokladany.hu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/10_2020.pdf

puspokladany.hu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/11_2020.pdf

 

A polgármester a 2020. januári testületi ülésen a város lakosságának tudomására hozta, hogy a Városüzemeltető Kft. pénzügyi átvilágítása szükséges. Az ügy hátteréről a költségvetés elfogadásakor szűkszavúan tárgyalt a Képviselő testület:

b) Előterjesztés követelés elengedéséről és támogatás nyújtásáról.

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2019. november 27-i ülésének jegyzőkönyvét csak a költségvetés és az extra támogatás elfogadtatása után 2020. március 04-én Utolsó frissités (2020. March 04. Wednesday 14:00 ) tették nyilvánossá:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2019/2019_11_27.pdf

A Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk a jegyzőkönyv 13 - 34. oldalán leírtakat...

 

Nem könnyű olvasmány, de nélkülözhetetlen a város gazdasági helyzetének ismeretéhez. Kései beigazolódása mindannak a jogos küzdelemnek, amit egyesületünk képviselője kezdeményezett, majd 2016-tól az ellenzéki képviselők együttműködve folytattak.

 

A Kft. 2019-es évzáró beszámolója és tájékoztatása 2020. márciusban került volna az Önkormányzat bizottságai és Képviselőtestülete elé. A veszélyhelyzet kihirdetése után a Képviselő-testület helyett a polgármester joga lett a határozathozatal.

A Kft. dokumentumai megismerhetőek voltak az Önkormányzat honlapjáról (azóta nem elérhetőek):

02.pdf (348509)
03.pdf (10230655)
04.pdf (1752657)

Közzétételének az az oka, hogy a veszélyhelyzetben hozott döntések hátterét, részleteit nem ismerheti a város lakossága, a nyilvánosság, az átláthatóság súlyosan sérül. Mindezt nem pótolhatja a Városi Tv-ben hetente látható interjú...

www.youtube.com/watch?v=MGur11C7aOc&feature=emb_logo

A Városüzemeltető Kft-ről hozott határozatokról kitérő-halasztó jellegű utalás hallható a 6. percben...

 
 

Miért működésképtelen?

 

Ezt a jövőt meghatározó kérdést a gazdasági - pénzügyi átvilágítás válaszolhatja meg, részletesen.

De ha már zajlik az átvilágítás, akkor

miért kapott 2020.06.30-ig határidőt a tájékoztató-beszámoló anyagok részleteinek bemutatására az ügyvezető igazgató?

miért május 15. a határideje a 2019. évi beszámoló kiegészítésének, ha a beszámoló részét képező Temetőgazdálkodást június végéig kell részletezni?

A folyamatosan romló gazdálkodást milyen arányban okozhatta az Önkormányzat és/vagy a Kft. vezetése?

Hogyan szavazhattak meg évente több havi jutalmat az ügyvezetőnek, ha a Kft. eredménye minimális volt?

Milyen feladatokat kapott és ezekből mit teljesített a Kft.  Felügyelő Bizottsága?

 

A kérdések még sorolhatók, a válasz hamarosan kiderül?