2 és fél év titkolózás-tétovázás-vajúdás után

 

egeret szültek a hegyek...

 

Kiírásra került a Helyi Akció Csoport CLLD pályázata:

clld.ellatoszervezet.hu/index.php/palyazati-felhivasok

 

A helyi örökségek, értékek, hagyományok megőrzését, népszerűsítését és megteremtését szolgáló programok és művészeti kezdeményezések támogatása pályázat

helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-034-5

 

a támogatásra rendelkezésre álló 2018. évi tervezett keretösszeg 50 millió Ft, amely keretösszegnek minimum 30 %-a az 1.000.000 Ft összköltséget meg nem haladó pályázatok támogatására kerül felhasználásra.

Beadási határidő: 2018. 11. 30.

Nagy csend honol a TOP7 CLLD (HACS) pályázat körül

 

Két évvel azután, hogy - már akkor is késlekedve - megalakult a Helyi Akció csoport, amelynek joga és lehetősége lenne az időközben 500 millióról 250 millió forintra csökkentett keretösszeg pályázatainak kiírása és elbírálása.

A folyamatos határidő módosítások és HKFS Akcióterv átdolgozása után 2018. májusban ott tart a nagy kulturális fejlesztési lehetőség, hogy a legfontosabb elem, az úgynevezett „kulcsprojekt” tartalmát titkosítás védi. Annyit lehet tudni, hogy a kulcsprojekt a Művelődési Központban lesz.

 

Az adminisztrációért felelős GESZ vezetője levélben érdeklődött az Irányító Hatóságnál. A tömör válasz: „… a Stratégia vizsgálata még zajlik, annak véleményezéséig szives türelmüket kérjük.”

 

Jelen állapot szerint július - augusztus körül lehet majd pályázni, de a HACS-ügy előéletéből következően  megtörténhet, hogy szeptember lesz belőle…

 

Ragadozók ólálkodnak a HACS pályázat körül

 

Ellenzéki képviselők állhatatos kérdései után továbbra sem ismerhetők meg a HACS (TOP 7-CLLD) pályázat fontos részletei.

A polgármester sokszor hallgat, még többször mellébeszél. 2017 utolsó önkormányzati ülésén elhangzott kijelentései után annyi lett megismerhető, hogy szeptember 20-án nyújtották be a pályázat véglegesnek nevezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját, amit most az újév első napjaiban is korrigálni, hiánypótolni kell.

clld.ellatoszervezet.hu/attachments/article/12/v%C3%A9gleges%20HKFSP%C3%BCsp%C3%B6klad% C3%A1ny%20t%C3%A9rk%C3%A9ppel.pdf

 

A 70 oldalas HKFS dokumentum ködös általánosítások tárháza.

Meghatározó információ a 42. oldalon olvasható: a kulcsprojekt

A  kormány megfelezte a pályazatban elnyerhető összeget, így összesen 250 millió Ft-ból 60 millió Ft fordítható a kulcsprojektre. (Ennél az összegnél többe került például az orvosi rendelő felújtás)

A megfogalmazott cél teljes egészének megvalósítása kétségessé válik.

 

Különösen aggályos, hogy a Képviselő-testület előtt még nem volt műszaki terv, amelynek engedélyeztetése sem ismert. Mégis úgy szerepel a 69. oldalon lévő táblázat első sorában, hogy a kulcsprojekt 2018-ban megvalósul.

A TOP7-CLLD pályázat súlyos hibája, hogy a főösszegből csupán 52 %-ot lehet infrastruktúra fejlesztésre fordítani. (129,25 millió Ft)

37,5 millió Ft az adminisztrációra folyik el és 83,25 millió Ft-ot programokra költhetnek.

 

A táblázat szerinti ütemezés  elgondolkodtató jelzést ad arról, hogy a főösszeg közel 80 %-át, 199,2 millió Ft-ot a 2019-es önkormányzati választás előtt el is akarják költeni. A hangzatos címek mögé bújtatott Európai Uniós finanszírozás így válhat szavazatszerző osztogatás forrásává.

 

A munkaszervezettel kapcsolatos változásokat nem részletezi a dokumentum. Az 56. oldalon közlik, hogy ki irányítja a munkaszervezetet, de ezután következik egy méretes csúsztatás: nem a munkaszervezet, hanem a GESZ tagjait sorolják fel...

Milyen feladata lesz a 25 fő konyhai dolgozónak a pályázatban?

 

A legjobban mégis azok jártak, akiknek koordináló feladata már le is zárult: A 2016 nyarán végzett programalkotó "műhelymunkát" koordináló programvezetők és szakértők (2. oldal közepén) díját nem érintette a felezés, így az ország mintegy 200 városában vehették fel közreműködésük 10 milliós jutalmát.

 

Még egy sokat sejtető mondat a 70. oldal végén. A HKFS teljes költségvetése: nem releváns...

 

Folytatás hamarosan...

"Részben kiszervezett" szolgáltatások

 

Több város stratégiájának összehasonlítása fontos tanulságokat mutat. Elsőként rögzíthető, hogy a HACS működési költségek közel felét a pályázat megvalósításához kapcsolódó „szakmai szolgáltatások” viszik el. Annak ellenére, hogy a „munkaszervezet tagjaival szemben elvárás a projektmenedzseri és pénzügyi ismeretek megléte.”

A CLLD országos forráskerete 45,6 milliárd Ft, amelyből 15 %, közel 7 milliárd Ft a munka-szervezetek költsége. A megdöbbentően nagy bürokráciaköltségből mintegy 1000 millió Ft-ot azonnal elszívnak a HKFS-ekben azonos nagyságrendű (10 millió Ft-os) projektkészítések, amelyek a munkaszervezetek költségeinek 8-13 %-át jelentik. (Nagyobb városok relatív előnyben)

A Stratégiák tartalmának nagy része előre megszerkesztett - szamárvezető - anyag, amit minden város Akciócsoportja töltött fel helyi tartalommal. A siker reményében lelkes civilek és intézmények örömmel segítettek a feltöltésben.

De a 10 milliókért csak néhány tanácsadó vállalkozás nyújthatta be a számláit. 

A szisztéma még további tízmilliókat juttat külső szakmai szolgáltatóknak: Workshopok, fórumok, animációk, monitoring rendszer, oktatás, kötelező elemek kidolgozásavég nélkül sorolható jogcímek az újabb és újabb számlák kifizetésére.

 

Vannak városok, ahol magas kvalitású és tapasztalatú menedzserek végzik a munkaszervezeti feladatokat, például Ózdon 3 főnek is havi 290 ezer Ft-os bruttó béreket terveztek.

És létezik a másik véglet, Püspökladány, ahol - bár a CLLD kiírás személyi feltételrendszerét tervezik alkalmazni, - mégis további 23 millió Ft-ot akarnak „részben kiszervezett” szakmai szolgáltatásokra fordítani.

A püspökladányi HACS benyújtott Stratégiájában 6 fős munkaszervezet alkalmazását tervezi. Bérköltségre 32,9 millió Ft-ot terveztek, több, mint 4 évre! (51 hónap) A havi 645 ezer Ft-ból csak 107 500 Ft lehet alkalmazottanként a bruttó bér! A Stratégia nem jelez részmunkaidős foglalkoztatást.

Ilyen bérszinvonallal nem lehetséges kiváló szakembereket foglalkoztatni.

Ezért lenne az érdemi szakmai feladatokra a „részben kiszervezés”  a megoldás?

Ellenőrizhetetlen munkákért majd beszámlázásokkal lehetne további 23 milliót kifizetni?

A működésre kapható költségekből a "kiszervezés" összesen 33 millió Ft-ot visz el Püspökladánytól!

 

Mit gondolhatnak az „alulról kezdeményezők” a pályázat súlyos részleteiről?

Szabad-e a fontos célok megvalósításától elvonni pénzforrást, hogy az Uniós pénzekből a gigantikus bürokráciát működtessék?

Lehet-e hallgatni, ha érzékelhető a ravaszul szervezett pazarló szándék?

Tudja-e a város lakossága, hogy kik és miért dönthettek így a közpénzekről?

Hadilábon az elvekkel és a számokkal

 

Az 5/2016. HACS határozat szerint a pályázati összeghez arányosítva állapították meg forrásszükségletet. Ezeket pontokba szedve, de nem konkrétan sorolja fel a HKFS, majd a 7. sz. indikatív pénzügyi terv táblázata összefoglalja.

A HKFS nem részletezett 1. sz. intézkedése: Közművelődési intézmény infrastruktúra fejlesztése, mellette a jelzés: kulcsprojekt.

 

A 2016.08.25-i testületi ülésen képviselői kérdésre a polgármester szó szerint így válaszolt: „Összeállításra került ugye a szakemberek részéről, azok a fajta javaslatok, ami az elmúlt időszakban a megbeszéléseken ugye a tárgyát képezték magának a fejlesztésnek, illetve a pályázatnak. Ezek összesítésre kerültek, a HACS erről döntött, hogy mindenfajta elemet vegyünk be. Én azt gondolom, hogy vita nélkül fogadta el a Helyi Akció Csoport a felvetett javaslatokat. Minden olyan javaslat, amely beérkezett, ezek besorolásra kerültek a különböző sorokba, és ezeket beadtuk. Természetesen ugye arra is fel kellett készülni, hogy sokkal több összeg, sokkal több javaslat érkezett be, mint amennyire a pályázatot beadtuk. Közel másfél milliárd Ft-ra érkezett be a javaslat püspökladányiak részéről és ugye, mint mindannyian tudjuk, a pályázat a település nagysága szerint maximum 500 Millió Ft lehet. Még egyszer szeretném jelezni, mindent beállított az Akció Csoport a javaslatokkal, amelyeket a püspökladányiak, civil szervezetek, intézmények hoztak a HACS felé.”

 

A városvezető nyilatkozata elgondolkodtató és ellentmondásos:

A jegyzőkönyv szerint nincs külön határozat, amely mindenfajta elemet bevesz a Stratégiába, és arról sem, hogy döntöttek volna a kulcsprojektről, csak ezt tartalmazza: a műhelymunkákból begyűjtött információk alapján. Kérdéseknek, véleményeknek kellett volna elhangzania a döntés előtt, de hozzászólásokat nem rögzített a jegyzőkönyv.

A polgármester árulkodó mondatai pontosan jellemzik jól ismert habitusát: „Én azt gondolom, hogy vita nélkül fogadta el a Helyi Akció Csoport…”

Egyesületünk fürdőfejlesztésre vonatkozó javaslatát az elsők között benyújtotta:

youtu.be/tfO3C98zXS8

A műhelymunkák során több szervezet jelen lévő képviselője is kiemelt fontosságúnak tartotta, ezt a HKFS-ben a részletes SWOT elemzés is megerősíti. A beruházást csak a forrás 40 %-át felhasználó KULCSPROJEKT státuszban lehet és érdemes megvalósítani.

 

A beadott pályázat mégis más Kulcsprojekt-et jelölt meg olyan csekély forrással (60 millió Ft), amelyből nem valósítható meg a HKFS-ben deklarált „teljes, átfogó” infrastruktúra-fejlesztés.

 

A polgármester a HACS konzorciumvezetője: mindkét funkciójában kiemelt felelőssége van!

Úgy gondolja és gondolhatja, hogy megvitatni nem is volt szükséges?

Hogyan és kik határozták meg a projektötletek értékét, bekerülési költségét?

Milyen felkészülést igényelt és miért természetesen a „sokkal több javaslat”?

Milyen szakmai összesítés eredménye a közel másfél milliárd Ft-os igény?

Kiknek volt lehetőségük a jövőbe látni és a források felhasználását ütemezni?

 

A 7. táblázat kézi vezérlést és időzavart sejtető számszaki tévedésekkel készült.

Más városok nyilvános pályázataival ellentétben jelenleg még csak a megtekintett adatokból rekonstruált táblázattal lehetséges bemutatni.

Talán figyelmetlenségből, a benyújtás előtti sietség miatt a 6. sor 2018. év oszlopába 0 Ft került, 6,5 millió Ft helyi örökség ERFA fejlesztési forrás ütemezése kimaradt, pedig az összesen oszlopban feltüntették.

A jelzett hibát gyorsan helyesbíthetik, a koncepcionális fogyatékosságokat sajnos már nem ilyen egyszerű.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia 2:1 arányban (67-33%) számol ERFA (infrastruktúra) és ESZA (rendezvény-jellegű) forrásokkal. Az elnyerhető 425 millió Ft-ból infrastruktúra fejlesztésre 283 millió Ft, programokra, rendezvényekre 142 millió Ft juthatna. (Lásd hasonló városok)

Püspökladány HACS szakemberei - a CLLD kiírás elveitől eltérően 60-40% arányban - csak 254,5 millió Ft-ot juttattak infrastruktúra-fejlesztésre, viszont rendezvényekre többet, 170,5 millió Ft-ot terveztek!

Püspökladány HACS szakemberei nem korszerűsíteni, nem bővíteni akarnak, hanem rendezvényekre pazarolni 28 millió Ft-tal több Európai Uniós pénzt a 2017-2018-2019. években a közelgő választások kampányaiban?

Ha a pályázati összeghez arányosítva állapították meg így, akkor 510 millió Ft lehet a műhely-munkák során összegyűlt ötletek forrásigénye. Nem feltételezzük a civil egyesületekről, hogy program-rendezvény igényeik ennyire túlzóak.

A HACS szakembereinek nem tűnt fel a kirívó aránytalanság?

A csúcsprojektre - pályáztatás nélkül - megkapható forráskeretet rendezvényekre költenék el?

 

A 7. táblázat évenkénti ütemezése bemutatja, hogy 3 év alatt 400 millió Ft-ot szándékoznak elkölteni, de azt még nem tudhatjuk, hogy nyertes lesz-e a pályázat. Sajnos azt sem, hogy a homályos fogalmazású képzelt projektek milyen helyszíneken, milyen tartalommal valósulhatnak meg.

Nagyon elgondolkodtató, hogy a HACS 75 millió Ft-os működési költségével együtt 245 millió Ft-ból nem épülne semmi, csak néhány emlék maradhat…

Ezért nem jut több pénzforrás a legfontosabb felújításokra, bővítésekre!

Idézzük vissza Marcali városának pályázatát, ahol inkább lemondtak 28 millió működési költségről, hogy több juthasson fejlesztésekre

 

A döntés hátterében meghúzódó szándékokról a városvezető nem nyilatkozott.

 

TUDJA-e, hogy a „mindenfajta elemet” tartalmazó „arányosított” pályázat benyújtásakor csak elhalasztották a Püspökladány jövőjét is meghatározó döntést?

TUDJA-e, hogy a nyertes pályázat pontos összege a projektelemek közötti választásra fogja majd kényszeríteni a HACS Bíráló Bizottságát?

TUDJA-e, hogy kisebb elnyert forráskeretből nem lehet minden projektet „arányosítva” megvalósítani?

TUDJA-e, hogy kiknek a javaslatai, elképzelései nem valósulhatnak meg mindezek miatt?

 

Folytatás hamarosan… 

Mély csend honol a Helyi Akció Csoport táján

 

Az alulról jövő kezdeményezés a nyár közepén illegalitásba vonult. A CLLD TOP 7 pályázat egyik fontos alapelve a nyilvánosság, ezért a programalkotó műhelymunkában résztvevő egyesületünk képviselője kezdeményezte a HACS újabb dokumentumainak megtekintését is.

2016. 08. 25-i képviselő-testületi ülésen képviselői kérdésre így válaszolt a polgármester: „Hozzáférhető, megtekinthető, ennek akadálya nincs”

Az egyre terebélyesedő dossziéban megtalálható a 2016. július 4-én benyújtott Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia (HKFS), de az interneten nem található, ezért a nyilvánosság nem ismerheti.

A szabványpanelekből összeállított dokumentum tartalma elgondolkodtató. Konkrétan megnevezett intézkedéseket, terveket nem tartalmaz. Sablonszövegek és értelmezhetetlen ígéretek tárháza.

A kötelező elemek egyike a 7. oldalon lévő grafika, amely többek között tartalmazza: tervezés eredményeinek megosztása 2014. július 4-én:

1. HKFS benyújtása

2. Nyilvánosság tájékoztatása

 

Több tucat város beadott pályázatának részletei tanulmányozhatóak az interneten, de Püspökladány Helyi Akció Csoportja - a kötelező előírás ellenére - immár 10 hete nem tette közzé! (…ennek akadálya nincs…)

Az „alulról kezdeményező” egyesületek és vállalkozók ismerhetik-e tartalmát?

Az átláthatóság kérdése azért aktuális, mert a HACS 2016. 06.30-i ülésén a 2. napirend keretében tárgyaltak a HKFS tartalmáról és benyújtásáról. Az 5/2016. sz. határozat szerint: A műhely-munkákból begyűjtött információk alapján a pályázati összeghez arányosítva állapították meg a felsorolt pályázati elemek forrásszükségletét. A szűkszavú jegyzőkönyv nem említ vitát, nem tartalmaz érvelésekről szóló leírást, nincs melléklete, amelyben az „arányosítás” pontos elvei és feltételei megismerhetővé válhatnának.

Felébred a gyanú, hogy a HACS tagjainak miért nincs jegyzőkönyvben rögzített véleménye a konkrét információk hiányában nem beazonosítható elképzelésekről, ad absurdum ismertették-e velük a részleteket?

A benyújtott HKFS megállapítja: „Püspökladány nem rendelkezik minden igényt kielégítő sportközponttal”.  Ehhez szükséges a „teljes, átfogó”  infrastruktúra-fejlesztés.  Megoldás lehetett volna ez a pályázat, de a döntésmechanizmus ismertetésének elmaradása miatt aggályos, hogy a 425 millió Ft-os forráskeret szétdarabolása  jól szolgálja-e a kitűzött célt!

 

Hasonló városok stratégiái

Balmazújváros, Marcali és Szarvas hasonló mértékű forrást pályázó városok. A nagyobb forráskeretű városok  Stratégiái is követhető példák lehetnének. A feltűnő különbség, hogy mindegyik város szerényebb munkaszervezeti létszámmal kívánja menedzselni a 4 évig tartó projektjeit.

Balmazújváros   3 fő - részmunkaidős  -  alkalmazottal

Szarvas            1-2 fő a tervezett a feladatok függvényében

Marcali             1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában végzi

A somogyi városban az igényelt 47 millió Ft működési forrás elmarad a lehívható 75 millió Ft támogatási összegtől. Példaértékű, hogy 28 millió Ft-ot nem az adminisztrációra, hanem további beruházásokra fordítanak!

Több város pályázata név szerint tartalmazza a menedzsereket. Püspökladány titokban tartja, annyi látható a pályázatból, hogy a munkaszervezet 6 fős lesz, amelyben - az összeférhetetlenséget kizárva - tag nem lehet HACS-tagszervezet képviselője.

 

Kulcsprojekt

A legfontosabb projekt, amelyiket a helyi közösség kiválaszt, a 425 millió Ft-os forrás 40 %-át pályáztatás nélkül megkaphatja. A kulcsprojekt a stratégia kiinduló pontja, valamennyi specifikus és átfogó célhoz kapcsolódik.

Balmazújváros     170    millió Ft    40,0 %

 

Szarvas                198,7 millió Ft    46,7 % 

 

Marcali                 175    millió Ft    38,6 %

A CLLD 680 millió Ft-os pályázati keretére pályázó nagyobb városok közül Baja 271 millió, Komló 332 millió, Ózd 413 millió Ft-ot tervezett be a kulcsprojektjére. Ennyiből biztosabban meg is valósítható a „teljes, átfogó” infrastruktúra-fejlesztés.  

  

A püspökladányi HKFS-ben sokáig kell keresni, hogy melyik bikkfanyelven fogalmazott elem lehet a kulcsprojekt.  A HACS alapító jegyzőkönyve szerint: „egyértelmű, hogy ki a kedvezményezett”…

A felsorolt célok közül a legnagyobb forrást igénylő elem 90 millió Ft, de nem ez a kulcsprojekt.

A 2016. 06. 27-i műhelymunka során a HACS két alelnöke nem nyilatkozott a kulcsprojektről, néhány tag hozzászólása azt sugallta: nem is lesz kulcsprojekt.

72 óra múlva - vita nélkül - elfogadták a Stratégiát, amelyben van kulcsprojekt, de csekélyebb forrással.  A jegyzőkönyvből nem ismerhető meg kik lehettek a „demokratikusan egyhangú” döntés előkészítői.

 

Folytatás hamarosan…

 

 „Alulról” jött kezdeményezés?

 

Mint az átkosnak nevezett időkben, most is ugyanúgy bizonygatják, rendszeresen sulykolják:          Az ország érintett városaiban egyik napról a másikra emberek százai-ezrei éreztek késztetést a közelmúltban: nekik alulról jövően kell Helyi Akció Csoportokat alapítani.

Ehhez képest a pályázatfigyelők már 2016. márciusban olvashatták a közzétett felhívást.

https://www.palyazat.gov.hu/felhvs-a-kzssgi-szinten-irnytott-vrosi-helyi-fejlesztsek-megvalstsra-irnyul-helyi-akcicsoportok-megalaktsra-s-azok-regisztrcijra

Nem zárhatjuk ki, hogy voltak, akik ezt még hamarabb is tudhatták. Városok sokasága fogadta be hirtelen az „alulról jövő kezdeményezés-áradatot.”  Ennek kevés nyoma van a galaktikus (internet) könyvtárban, annál több annak, hogy az érintett városok Önkormányzatai tárgyaltak a HACS-okról, döntöttek a belépésről… sokfelé már áprilisban.

Püspökladány vezetése csak a 2016. 05. 26-i Testületi előterjesztésben tájékoztatott erről:

„A közelmúltban a Széchenyi 2020 program Térség- és Település fejlesztési Operatív Programjának (TOP) 7. prioritása keretében megjelent felhívással indult el a clld, azaz a közösségvezérelt helyi fejlesztések városi programja…

Településünk élni kíván a fenti lehetőséggel és a helyi szereplők bevonásával már tervezi a helyi akciócsoport megalakítását.”

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet160526/07h.pdf

 

Talán szégyenkezett a városvezető a több, mint 2 hónapos halogatás miatt, ezért nem olvasható az előterjesztésben a pontos dátum? (2016. március 10.)

 

A testületi döntés után feltűnő gyorsasággal azonnal megalakulhatott a Helyi Akció Csoport. Honnan tudhatták az alapító tagok, hogy miként döntött a Képviselő-testület, ha nem voltak jelen a nyilvános ülésen?

Csak a Képviselő-testület ülése után voltak megtekinthetők a HACS dokumentumai. A 2016. 05. 18-i első egyeztetés jegyzőkönyve szerint: A konzorcium vezetésére az Önkormányzatot javasolják, a képviselő és kapcsolattartó Dombi Imréné legyen. Az Önkormányzat nevében résztvevő polgármester a HACS-tagsági szándékról nem tett előterjesztést a képviselő-testület felé 2016. 05. 18. előtt, jóváhagyás nélkül pedig nem fogadhatott volna el semmilyen felkérést a még nem létező tisztségre.

Az első egyeztetésen egy jelen nem lévő - későbbi alapító - tag véleménye még nem lehetett ismert, de a javaslatokat egy résztvevő - nem alapító - személy véleménye befolyásolhatta.

Az első egyeztetésen két szakértő adott tájékoztatást a CLLD pályázatról és a HACS-ról.

Idézet a honlapunkon olvasható dátum nélküli (aláírt, lepecsételt) meghívóból: „A stratégia összeállításával és a műhelyek vezetésével a területen nagy szakértelemmel bíró Tenderauditor Kft-t és partnerét, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot bíztuk meg.”

Ki és milyen felhatalmazással választhatta ki és bízhatta meg a szakértőket?

 

A stratégia kötelező tartalma szerint: „egy személy csak egy szervezetet képviselhet az együttműködésen belül”.

A HACS összetétele 1/3 - 1/3 - 1/3 arányban demokratikusan oszlik meg a vállalkozói-, a civil- és a közszféra között. Püspökladányban ez nem így van, a polgármester személyes befolyása a felterjesztett (45-33-22%) megoszlási arányokon is túlterjed:

Az Önkormányzaton kívül négy olyan intézmény vezetője lett a HACS tagja, akiknek munkáltatója a polgármester.  A civil egyesületekből kettő (KISE, KEKSZ) kistérségi hatáskörű. A Kistérségi Segítők Egyesület vezetője a Segítő Kezek Intézmény dolgozója.

Az egyik egyesület meghatalmazta új alelnökét, hogy a HACS ügyeiben eljárjon. Az új alelnök egy HACS-tag intézmény dolgozója, így a polgármester személyes befolyása alatt tevékenykedik.         

A 2016. 05. 26-i HACS alakuló ülés jegyzőkönyve szerint a konzorciumvezetőt és a helyetteseket megválasztották. Egyebekben: megbeszélték az időpontokat és a tervezői körbe bevonandó személyeket és szervezeteket.

Nyilvántartásba vételi lapon az Együttműködő tagok helyén ennyi szerepel: NINCS

Milyen alulról jövő kezdeményezés az, ahol valakik eldönthetik a bevonandók körét?

 

Június hónapban három közösségi tervezésre érkezett meghívó Egyesületünkhöz kalandos úton - megkésve… Ennek dacára elmentünk az egyeztetésekre, ahol több fontos részletről értesülhettünk, de a HACS konzorciumi vezetőjének választott polgármester csak a 2016. 06. 17-i soron kívüli Képviselő-testületi ülésen jelezte: (Idézet az előterjesztésből)                                                     ”A közösségi szinten irányított helyi fejlesztések, azaz CLLD (Community-Led Local Development) megvalósítása érdekében az első lépésként egy helyi akciócsoport (HACS) megalakítása volt szükséges, amely kezdeményezésünkre megtörtént Püspökladány városában is, 2016. május 26-án 12 szervezet együttműködésével, konzorciumi formában létrejött a Püspökladányi Helyi Akciócsoport.”

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=141

Az előterjesztés is cáfolja a városvezető 05. 26-i testületi ülésen tett kijelentéseit:

Jegyzőkönyv 7/h. napirend:

- Dombi Imréné polgármester: „A helyi akciócsoport egy alulról jövő kezdeményezés. A civil szervezetek keresték meg önkormányzatunkat.Több megkeresés érkezett, pl. a közművelődés területéről, hogy szeretnék, ha az önkormányzatunk is csatlakozna. Az önkormányzat egy tagként jöhet szóba. Ez a közösség az, aki eldönti, hogy ki lesz a vezetője ennek a csoportnak. Nem az önkormányzat dönt, hanem az akciócsoport.

- Kincses László képviselő: „…Megint van olyan szándék, amely egy kézben, kontroll alatt akarja tartani a dolgokat. A mi hozzáállásunk, mint önkormányzaté, csak egyfajta lehet szerintem, hogy hagyjuk a civileket élni. Amennyiben mi egy tagként akarunk jelen lenni a dologban, most meg még hárítjuk is magunkról, hogy ebben mi bármilyen vezető szerepet játszanánk, az teljesen ellentétes a polgármester asszony habitusával, ő mindent vezetni akar. …Egyszerűsítem… Mit akar most nekünk beadni? Legyen szíves, mondja meg.”

- Dombi Imréné polgármester: „Nem tudom, hogy képviselő úr miről beszél. Mint ahogy a polgármesteri jelentésben is szerepeltettem, volt megbeszélés…”

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2016/2016_05_26.pdf

 

05. 18-i megalakulás előtti első egyeztetésen: A konzorcium vezetésére az Önkormányzatot javasolják, a képviselő és kapcsolattartó Dombi Imréné legyen.

05. 26-i előterjesztés: helyi szereplők bevonásával már tervezi a helyi akciócsoport megalakítását.”

05. 26-i jegyzőkönyv: Az önkormányzat egy tagként jöhet szóba. Ez a közösség az, aki eldönti, hogy ki lesz a vezetője…                                                   

 „Volt megbeszélés”… És lett mellébeszélés, tagadás, hazudozás: az első egyeztetés tartalmának részleteit a polgármester elhallgatta a képviselő-testület és a lakosság elől.

 

2016. 06. 17-i előterjesztés: „…HACS megalakítása… kezdeményezésünkre megtörtént.”

 

Az alulról jövő kezdeményezésnek beállított légvár összeomlott!                 

A városvezető gyakran mondja, ha a hazugságai elől próbál menekülni: „Nem tudom, hogy miről beszél…”

Beismerése pontosan jelzi: Nem tudja, hogy mit tesz és miről beszél!

 

                                     

TOP 7 vagy Nemzeti fejlesztés?

 

A június 30-i Önkormányzati ülésen a KLIK tankerületvezetője fontos bejelentést tett:

"Tanuszoda építésére „válik” lehetőség, amelyre ígéretet kaptunk. Várhatóan a közeljövőben erre sor kerülhet a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztési Alapból"

Párhuzamosan az iskolák fenntartási-üzemeltetési változásaival megalakult a Helyi Akció Csoport a TOP 7. pályázati forrás hasznosítására, amelyből a fejlesztési szükségletek között legtöbbször említett fürdőbővítésre lehetne jelentős összeget fordítani.

Sajnos feltételes módban, mert - a képviselők kérdései ellenére - semmilyen konkrét információt nem lehetett megismerni.

Az internetről letölthetők a Tanuszoda program információi, de több negatív példa is a tanuszodák üzemeltetésének buktatóiról.

Ha egy városnak "csak" gyógyfürdője van, akkor erőteljesen az OEP támogatástól függ, ha "csak" uszodája van, akkor a legtöbb esetben veszteségesen üzemel, de ha közös családi szórakozásra is teret nyújtó medencék választékával hívogatja a látogatókat, akkor van esély a nyereséges üzemeltetésre is.

 

Ezért a címbeli kérdésre a legjobb válasz:

TOP 7 és Nemzeti Fejlesztés!

 

A Kormány 1523/2015. (VII.31.) számú határozata a Nemzeti Sportközpontokat építtetőként jelöli ki és egyben rögzíti, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében központi költségvetési forrásból valósuljanak meg.

Ahhoz, hogy mindkét forrrás összehangolásával lehessen komplex fejlesztés, nagy intenzitású egyeztetéseket szükséges kezdeményezni az NSK vezetésével.

Az üzemeltetés legfontosabb szempontja az alacsony rezsiköltség.  Úgy kell megvalósítani, hogy optimális befogadó képességű épület jöhessen létre. Van példa arra, hogy egyedi megoldások épültek az országban és van olyan megvalósítható terv, amely ezeket a kritériumokat kiemelten teljesíti.

 

 

Egyesületünk a képen és a videón látható fürdőfejlesztési látványtervet felajánlja továbbtervezésre és a az egyeztetések prezentációjához  a város lakosságának és a Helyi Akció Csoportnak.


youtu.be/tfO3C98zXS8

2016. 06. 27. a HACS projektötletei

 

Újabb egyeztetés után kezd kialakulni  a helyi projektötletek sorrendje.

 

Egyesületünk a videón látható fürdőfejlesztési látványtervet felajánlja továbbtervezésre és a pályázat demonstrálására  a város lakosságának és a HACS-nak.

youtu.be/tfO3C98zXS8

Helyi Akció Csoport

MEGHÍVÓ KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSRE
 

Püspökladány Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében június hónapban elkészíti a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját. A stratégia készítésének határideje a pályázati kiírásnak megfelelően 2016. június 30. A stratégia közösségi megalkotásával azt kívánjuk elérni, hogy városunk hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb lakos és közösség, szervezet, vállalkozás egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a fejlesztési folyamatok megvalósításába is minél többen bekapcsolódjanak, célunk tehát, hogy településünk jövője minél több polgár közös ügye legyen.

A Püspökladányi Helyi Akciócsoport (HACS) 2016. májusában alakult meg a közszféra, az üzleti élet és a civil szektor szereplőinek együttműködésével. Első feladatunk ennek a helyi stratégiának a közösségi tervezésen alapuló megalkotása.
Stratégiaalkotásunk keretét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghirdetett EU-s forrás biztosítja (TOP CLLD), melyből városunk várhatóan 500 millió forintot használhat fel. A támogatási keret a helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások számára jelent új forrásokat kulturális és közösségi infrastruktúrájuk megújítására, valamint kulturális, közösségi, közösségfejlesztési programjaik megvalósítására.

A HACS alapvető fontosságot tulajdonít annak, hogy a tervező közösségbe minél több helyi szereplő vegyen részt, hogy mindenkinek lehetősége legyen kifejezni elképzeléseit, gazdagítva, színesítve ezáltal a város jövőképét. A helyi tervező közösségbe várunk tehát mindenkit, aki elkötelezett városunk jövője mellett, és szívesen járulna hozzá ötleteivel a közösségi stratégiaalkotás folyamatához.

Közös gondolkodásunkat egy-egy, úgynevezett közösségi tervező műhely keretében valósítjuk meg. Ezek során a résztvevőkkel együtt áttekintjük a város helyzetét, felvázoljuk a fejlesztés lehetséges irányait és az ehhez szükséges lépéseket. A stratégia összeállításával és a műhelyek vezetésével a területen nagy szakértelemmel bíró Tenderauditor Kft-t és partnerét, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot bíztuk meg.
Tervezett műhelyek: 1. helyzetértékelő műhely, 2. jövőtervező műhely, 3. cselekvési tervet előkészítő műhely. Első két műhelyünket nagy érdeklődés mellett tartottuk meg az elmúlt két hétben. A tervezés nyitott, bármikor mód nyílik a bekapcsolódásra, így most szeretettel meghívjuk utolsó összejövetelünkre, mely során áttekintjük az előző műhelyeken végzett munkát, és arra alapozva folytatjuk tovább a tervezést, valamint megvizsgáljuk a stratégia koherenciáját.

Műhelyünk időpontjára 2016. június 27-én, hétfőn 9 órai kezdettel kerül sor, a tervezett időtartam - nagyjából egy óra hossza…

Helyszín:   Dorogi Márton Városi Művelődési Központ  Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 2/2.