Új Önkormányzat 2019.10.31.

 

 Zöldfülűek - egyetértés a tájékozatlanságban?

 

A törvénysértő (első) soronkívüli ülésen egyhangú döntések születtek: nyilatkozták az ülés után a kezdő képviselők - megelégedetten. Különösen sokba fáj a "Zöld város" pályázati kerékpárút építés 35 millió Ft-os többletköltségéről bizottsági megtárgyalás nélkül létrejött "egyetértés".

Sokféleképpen lehet magyarázkodni, de kötelező a szakmai érveket és szempontokat ütköztetni, mielőtt egy pályázatról döntés születik. A lakosságnak is feltűnt, hogy aggályos körülmények között zajlik, vagy inkább csak toporog a "Zöld Város" pályázat.

2019. márciusban a beragadó pályázatok miatti figyelem elterelésként Kiss Zsigmond akkori alpolgármester hibás döntéseket erőltetett át a Képviselő-testületen. A Pénzügyi bizottság ülésének jegyzőkönyvéből (12-18. oldal) kiderülnek a súlyos részletek:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2019/2019_03_28.pdf

 
 

2019.03.28-án a Képviselő-testület többsége megszavazta a parképítési árajánlatot, de nem fogadta el a kivitelező nettó 68 321 601 Ft-os ajánlatát a Kerékpárútra. Az indoklás szerint:

"...az ajánlattevő hiánypótláskeretében benyújtott nyilatkozatában új szakmai tapasztalatokat mutatott be, és a szakmai önéletrajzát is e szerint adta be és nem módosította a felhívás szerint a szakmai tapasztalatát ajánlatkérő által kértek szerint, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozással érvénytelen."

Látszólag jogos a döntés. De van egy súlyos körülmény, amit "valamiért" nem vettek figyelembe:

 

Néhány héttel korábban ugyanez a kivitelező nyerte meg a Táncsics - Kossuth utcai Kerékpárút kivitelezésének jogát!

 
35/2019. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ezúton kihirdeti, hogy a TOP-3.1.1-15 HB1-2016-00006 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban” tárgyú „Kerékpárút 2” című. közbeszerzési eljárása érvényes és eredményes.
A nyertes ajánlattevő: Hajdut Építő Kft. 4034 Debrecen, Sólyom utca 18.
Nettó ajánlati ár (HUF): 251 103 335 Ft
Jogszabály szerinti kötelező jótálláson felüli (36 hónapon felüli) jótállás vállalása (hónapokban megadva): 12
M/2 pont szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (maximum 60 hó): 60
A szükséges többletforrást, nettó 7 244 201 Ft+Áfa, az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja, amíg a hitel engedélyeztetése le nem zajlik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dombi Imréné polgármester

 
 

Az elbírálásnál a közbeszerző így nyilatkozott:

"ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést írt elő, melynek határideje: 2019.02.28. 12.00 óra volt.
Ajánlattevők ajánlatukban, illetve hiánypótlásban valamennyi releváns dokumentumot csatoltak, mely alapján alkalmasságát ajánlatkérő meg tudta ítélni..."

Kihirdették a nyertest, akinek ekkor már nem állt érdekében a "Zöld Város" pályázati kerékpárút kivitelezésének megszerzése - azonos időszakra, amelynek az ajánlattételi határideje – 2019.03.11. 12.00 óra volt... A lassan törzsgárda-tagnak nevezhető haveri kivitelező pályázott erre is - arra is, majd mivel az első (és a nagyobb) nyert, érvénytelennek hagyta a másodikat! (Alig két héttel korábban a másik pályázatnál még rendben volt a szakmai többlet tapasztalata...)

Sajnos még további fordulatok következtek: a kivitelező csak a Táncsics utcai kerékpárutat építette meg a határidőig, de a Kossuth utcai szakaszhoz hozzá sem fogott! E-on közműkiváltási akadályokra hivatkozva felbontotta a kiviteli szerződést! Mintha semmi sem történt volna, közben újra pályázott a "Zöld Város" pályázat kerékpárút részelemére, mostmár nettó 83 755 947 Ft költséggel!

Ajánlattételi határidő 2019.08.09. Elbírálás: 2019.10.09. A két dátum között bonthatta fel a Kossuth utcai kerékpárút szerződését az Önkormányzattal, de a "bizalom" a választások után sem szűnt meg, mert a még drágább ajánlatot is alkalmasnak tartják a zöldfülű képviselők!

 

Hivatkozhatnak arra, hogy ők nem ismerték a pályázat előtörténetét, de legalább józan ésszel gondolkodhattak volna:

Az Északi sori kerékpárút alapterülete 2250 m2 (820 x 2,75 m) A 20 cm fagyvédő rétegre 15 cm Ckt beton és 4+3 cm aszfalt kerülne. Nettó összköltsége: 77,890 millió Ft (83,755 - 5,865 MFt parkoló).

A 2. napirenden forráshiányra hivatkozással elutasított

Móricz Zs. utcai kövesút alapterülete 3432 m2 (858 x 4,00 m) A 20 cm fagyvédő rétegre 15 cm Ckt beton és 6+4 cm aszfalt kerülne. Nettó összköltsége: 73,177 millió Ft.

 

1 m2-re jutó fajlagos költség:  kerékpárút 34 618 Ft      kövesút: 21 322 Ft

62 %-kal drágább a kerékpárút? Mert uniós forrásból építik?  Úgymond: ajándék?

 

Akármennyire tapasztalatlan önkormányzati képviselők is ma még, de a Fidesz-frakcióba bekerült 2 pénzügyi szakembernek és 3 pénzügyekkel is foglalkozó intézményvezetőnek feltűnhetett volna ez a város érdekeit sértő, kirívó aránytalanság!

 

Alig tették le esküjüket "Püspökladány fejlődése érdekében" és máris megszegik?

Hogyan fognak dolgozni majd a Pénzügyi- és a Városfejlesztési Bizottságokban?

 

Vadász Ferenc főállású alpolgármester könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik.

Mégsem ellenőrizte, nem kifogásolta és nem is kezdeményezte a várost megkárosító aggályos eljárás kivizsgálását...

 

 

A "függetlentől is független" Tóth  Lajos polgármester megszavazta a 35 millió Ft többletköltséget, ezek után a haveri kivitelező elégedetten dörzsölgetheti a tenyerét...

2019.10.31.   SORON KÍVÜLI ülés

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/Qh1NWOvmKY0

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli ülése

2019. október 31-én (csütörtök) du. 16.00 óra.


 

A napirendek előtt Tóth Lajos polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. §. 2. bekezdésére hivatkozva tartotta indokoltnak a soron kívüli ülés összehívását.

 

Sajnálattal és megdöbbenéssel kell tapasztalni, hogy az ülést törvénysértő módon hívták össze, mert az SzMSz minden pontját kötelező betartani:

 

A 7.§  7. bekezdés kötelezően előírja a bizottsági vélemény beszerzését.

 

Az alakuló ülésen a szakbizottságok összetételéről és elnökeiről szóló előterjesztés nem szerepelt!

 

A Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.

 

Ha az alakuló ülésre a polgármester nem tudta elkészíteni a bizottságokról szóló előterjesztését, akkor az SzMSz. 7. § 7. bekezdés tilalma miatt soron kívüli ülést sem lehetett volna összehívni. (Csak a bizottságok megalakítása után)

 

A törvénysértő eljárás miatt felmerülő kérdések:

Tóth Lajos polgármestert félrevezethették?

Vagy a helyi Alaptörvény értelmezése okozott számára megoldhatatlan nehézséget?

Miért nem készülhetett el a bizottságok megválasztására vonatkozó előterjesztés?

Igaz lehet, hogy a Fidesz-frakció vezetője, Vadász Ferenc főállású alpolgármester akadályozta meg a bizottságok felállítását?

 
 

A soron kívüli eljárás a leköszönt képviselő-testület elmaradt szeptemberi ülése miatt történt - ez a "halaszthatatlan" indok.

 

Az új képviselő-testületből 8 képviselőnek semmilyen tapasztalata nem volt az áthúzódó ügyekről és nem is tárgyalhatták meg a bonyolult pályázati szituációkat bizottsági ülésen.

A határidők elmulasztásáért felelős Kiss Zsigmond (korábbi alpolgármester) szótlanul hallgatott a tárgyalóteremben.

Tóth Lajos polgármester nem a felelőst, hanem az irodavezetőket kérdezte a pályázatok állapotáról.

 

 1. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Püspökladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Tóth Lajos polgármester és az új összetételű Önkormányzat első - az 50 %-os túlárazás miatt - korrupció-gyanús ügye, amelyben a pályázat kerékpárút építésére vonatkozó részének továbbvitelét a felelősség vizsgálata és szakbizottsági tárgyalások nélkül döntötték el.2. Előterjesztés a „belterületi út (Móricz Zs.) építése Püspökladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.


3. Előterjesztés Helyi Pedagógiai Program módosításának jóváhagyásáról.


4. Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.


5. Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítására.

 

62,5 % NEM a Fideszre, mégis nyertesek?

 

 

Az önkormányzati választások után két héttel, az alakuló ülés előtt körvonalazódni látszanak városunk kilátásai. A titkolózás után lassan kiderülő részletekből a Fidesz arroganciája és dominanciája érzékelhető.

 

A választói akarat - a polgármesterrel együtt - 4 független, 6 fideszes és 1-1 listás képviselőt juttatott be a Képviselő-testületbe. Egyik csoportnak sincs minősített többsége (7 fő).

 

Ha a Fidesz szórólapjain hirdetett szándéka szerint szakítani akarna az elmúlt évtized önző   és káoszhoz vezető gyakorlatával, akkor odafigyelne a választókra, amelyek közül csak 37,5 % szavazott képviselőikre. Konkrétan 62,5 %, azaz 3830 választópolgár utasította el a fideszeseket. Az embereknek elegük lett az önzésből, a makacsságból és a butaságból.

 

Mégis…

 

A 6 tagú Fidesz-frakció magának követel jogokat és pozíciókat úgy, hogy önkormányzati gyakorlattal rendelkező képviselőjük egy sincs. Intézményi szintű tapasztalata is csak 2-3 képviselőjüknek van.

De van országgyűlési képviselőjük, zsarolási potenciáljuk és vastag bőr az arcukon…

Ugyanúgy akarják folytatni, semmit nem tanultak a múltjuk hibáiból?

 

Az 50 %-os képviselői arány feljogosítást ad 1 alpolgármesteri és 2 bizottságelnöki pozícióra, továbbá, hogy a szakbizottságokban egyenlő arányú legyen a lakosság érdekképviselete.

 

A külön szavazással megválasztott polgármester az 5 (nem fideszes, független és ellenzéki) képviselővel képezhetne ellensúlyt. Úgy látszik, hogy nem akar, vagy nem képes…

 

Mert…

 

Az alpolgármesterek egyike Vadász Ferenc, aki képtelen volt megszerezni a polgármesteri széket, ezért Kormányhivatal vezetői pozícióját is elveszítette. Kudarcai ellenére ragaszkodik hozzá, hogy főállású alpolgármester legyen, ezzel az önző szándékkal évente +3 (összesen 15 millió) Ft-tal terheli meg az Önkormányzat ezer sebből vérző költségvetését.

A másik (társadalmi) alpolgármester Borsos László, aki munkahelye miatt nem képes az Önkormányzat folyamatos képviseletére. (Kísért a múlt…)

A 4 szakbizottság felállításához is a polgármester által hirdetett konszenzus lenne szükséges. Egyenlő arányokat lehetne teremteni 2 fideszes és 2 független elnökkel, valamint szakértő külső tagokkal.

 

Az alpolgármesterek kiválasztásának módja nem jelzi a független működést és nem biztosítja demokratikus társadalmi viszonyokat.

Ha 62,5 %-os arányú választói akarattal elutasított Fidesznek enged nagyobb teret Tóth Lajos polgármester, akkor gyorsan elveszítheti hangoztatott tisztességét, felelősségét, függetlenségét és mindenek előtt az emberek bizalmát.