Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ)

A végső döntés a Kúrián múlik...

 

Döntést hozott a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a GESZ volt intézményvezetőjének ügyében.

2018.10.11-én soron kívüli ülésen hallgatta meg a Képviselő-testület a megbízott ügyvédet a tárgyalásokról és a végzésről.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2018/2018_10_11.pdf

 

A jegyzőkönyv 10-21. oldalán olvashatók az ügyvédnő beszámolója után feltett képviselő kérdések és vélemények. Különösen figyelemre méltó a 15. oldalon a jegyzői álláspont és a 18. oldalon elhangzott képviselői vélemények.

 

A napirend végén történt határozathozatal tartalmát még nem tette közzé a Polgármesteri Hivatal. Ezért a jegyzőkönyv 21-22. oldalán olvasható 95/2018 (X.11.) határozat másolatát közöljük.

A 10 igennel, egyhangúlag elfogadott határozat 3. pontját nem terjesztették a 2018.10.25. ülésen a Testület elé, az eljárási hibákról szóló ügyvédi tájékoztatást a képviselőknek nem kézbesítették.

 

A Képviselő-testület határozatainak betartása és betartatása a polgármester, vagy - akadályoztatása esetén - a helyettesítéssel megbízott alpolgármester felelőssége.

 
Folytatása következik...

A polgármester törvényeket sért és megszegi esküjét

 

A Képviselő testület feljelentés megtételére utasította a polgármestert a GESZ-nél történt bűncselekmény(ek) gyanúja miatt.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_08_31.pdf

13. oldal  102/2017(VIII.31.) határozat

4 nap időhúzás után írta alá és postáztatta a Rendőrségnek ezt az egyoldalas levelet, amelyből nem derül ki, hogy milyen mellékleteket csatolt:

A szűkszavú és tiszteletlenül cinikus közlést a Rendőrség a szolgálati úton továbbította.

 

A testületi határozat utasításával rárótt feladatának teljesítéséről a havi polgármesteri jelentéseiben nem számolt be a Képviselő-testületnek.

Néhány hét múlva a polgármester idézést kapott tanúkénti meghallgatásra, amelyről - képviselői kérdésre - azt állította: telefonon történt ás október 11-re hívták azzal, hogy vigye magával az „üggyel kapcsolatos” dokumentumokat.

Többszöri képviselői kezdeményezésre sem mutatta be az irat-átvételi jegyzéket, ezért az ellenzéki képviselők előbb írásban megkeresték a nyomozó hatóságot, majd napirendre terjesztették a jogsértő eljárás miatt kialakult helyzet rendbetételét:

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=141

2017. december 14-i soros ülés tárgyalt napirendjei (zip) 05d napirend

Testületi ülés video-felvételének időtartama: 44’ 03”-től – 1 óra 14’30”-ig.

youtu.be/etMkN7aaFdY

A polgármester a 2017. 12. 14-i önkormányzati ülés 5/d napirendjénél a kérdések sokaságára beismerte, hogy a Rendőrségtől nem kért és nem kapott átvételi jegyzéket a GESZ-bűnügy iratairól. A napirend során 51’10”-től: „Amikor beviszem ezeket az anyagokat… tehát kéri a Rendőrség… ezek ott vannak. Bennem fel sem merült, hogy esetleg valamit eltegyek, kihagyjak, vagy itthon hagyjak, egyebek…”

A válaszából derült ki, a nem létező iratjegyzéket úgy akarta „pótolni”, hogy megkereste a nyomozást végző szervet, hogy milyen iratok vannak benn a Rendőrségen.

 

Cselekedetével hivatali hatalommal és dokumentumokkal való visszaélést valósított meg.

Késlekedése, vonakodása és mulasztásai miatt a Képviselő-testület határozatot hozott:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_12_14.pdf

4. oldal  144/2017(XII.14.) határozat

A Képviselő-testület új és független jogi képviselőt bízott meg a GESZ-bűncselekmény miatti hatósági kapcsolattartással, egyúttal ezzel a döntésével elvonta a polgármester képviseleti jogát a GESZ-bűnügyben.

 

2017.12.12-én érkezett egy tájékoztatás, de ez nem irat-átvételi jegyzék és nem 2017.10.11-én készült, így ezzel nem lehet bizonyítani: milyen iratokat kérhettek, csak azt, hogy milyen dokumentumok másolatai vannak a Rendőrség birtokában.

A képviselői kérdésre adott válasz ellentmondásos, mert a Rendőrség tájékoztatásában felsoroltak között

a GESZ-étkeztetéssel kapcsolatban több dokumentum nem található meg!

 

Nem zárható ki, hogy telefonon is lehetséges beidézni egy városvezetőt, de a kétséget kizáró szabályos eljárás szerinti írásbeli idézés csak később érkezett meg - más címzettek részére:

A Képviselő-testület tagjai csak ezen a módon, az idézésekből értesültek arról, hogy 2018-ban tanúkihallgatásokkal folytatódik a nyomozás a GESZ-bűnügyben.

 

A polgármester az elkövető(ke)t mentegető, időhúzó viselkedése és szabálysértő eljárásai az alkalmatlanságának,- súlyosabb megítélés esetén közreműködésének - bizonyítékai és egyre erősebb a lelkiismereti - morális aggály: méltatlanná vált Püspökladány városának képviseletére, a polgármesteri tisztségre.

 

Folytatás hamarosan...

A GESZ-ügy fejleményei

 

2017. szeptember 20-ra készült el a belső ellenőri jelentés a GESZ Főzőkonyhák élelmezési tevékenységének utóellenőrzéséről.

A korábbi, 2016. évi jelentés egyik súlyos megállapítása szerint: „a kollégium vonatkozásában az étkezési térítési díjak befizetése, számlázása nem állt rendelkezésre a belső ellenőrzés számára.”

Az Önkormányzat nem vette figyelembe az ellenőr jelzését, hogy a megbízatását nem tudta végrehajtani, mert az ellenőrzést megakadályozták.

A városvezetés 2016. decemberben már ismerte a jelentést, az akadályoztatás jelzése ellenére a 2017. évi belső ellenőrzési tervet előterjesztő polgármester csak 2017. III. negyedévére tervezte be a konyhák ellenőrzését.

Az események ismeretében ezzel haladékot adott, lehetőséget teremtett, hogy a vendégétkeztetés kiszervezését a GESZ vezetője megvalósíthassa…

 

2017.03. 30-án a GESZ-vezető magabiztosan állította a Képviselő-testület ülésén: „… én nagyon várom most is a belső ellenőrzés következő időszakra eső részét, amikor az előző évben feltárt hiányosságok pótlását fogják újra ellenőrizni.”

A 2017. 06. 29-én fegyelmivel elbocsájtott GESZ-vezető tevékenysége miatt 2017. 08. 31-én a Képviselő-testület büntető feljelentés megtételére utasította a késlekedő polgármestert.

A belső ellenőr jelentése a Képviselő-testület álláspontját igazolja és megerősíti, a meghozott határozat törvényességi bizonyítéka.

A 370/2011. Kormányrendelet szerint az akadályoztatására felhívta a figyelmet 2016-ban, most pedig még súlyosabb megállapításokat rögzített a jelentésében!

Az igazságügyi könyvszakértő bevonása, és a hatósági eljárás kezdeményezése a városvezetés

halaszthatatlan kötelessége!

Mi lehet az oka, hogy a polgármester csak a Képviselő-testület utasítására tett feljelentést, és azt nem volt hajlandó felolvasni a 2017.09.28-i Testületi ülésen?

Kiegészítette-e konkrét adatokkal a feljelentést, amióta ismeri a belső ellenőr által feltárt bűncselekményeket?

Halogató magatartása már nem csak az intézmény, hanem az Önkormányzat iránti közbizalom teljes elvesztésével járhat.

 

Az Önkormányzat intézményeiből (Óvodák, Tájékoztató Központ, Múzeum) és a GESZ-től, a Kollégium konyhából tucatnyi munkavállaló „önként” távozott az elmúlt hetek során.

 

A bűnügy feltárására a nyomozás elkezdődött…

A polgármestert a Képviselő-testület  u t a s í t o t t a  a feljelentés megtételére

 

2017.06.29-én, zárt ülésen a GESZ-vezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről úgy hozta meg döntését a Képviselő-testület, hogy a polgármester előterjesztése nem tartalmazta a Kapacitás-bérleti szerződés megkötésének előzményeit, de a Szakértői vélemény megérkezése (2017.03.29.) után történt eseményeket sem.

A 3/2016. és 4/2016. belső ellenőrzési jelentésben javasolták: Az Aht. 2015. január 1-jétől hatályos változása értelmében a szabad kapacitás terhére végzett tevékenység fogalma megszűnt.  Abban az esetben, ha továbbra is kíván az intézmény termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenységet ellátni, az Alapító Okirat módosítása szükséges.                               

A 2017.02.23-i módosítás előterjesztése nem tartalmazott vendégétkeztetést! Az előterjesztő ezzel beismerte, hogy 2015. januártól törvénysértő módon történt a vendégétkeztetés és a törvényesség helyreállítását elmulasztották!

Csak a súlyos visszaélések után - a 2017.08.31-i ülésen - foglalták az Alapító Okiratba.

(Részlet a Testületi ülésből):

Polgármester: „3. Az intézmény alaptevékenységének leírása bővül a vendégétkeztetéssel.

Ha elfogadják, módosítjuk, ha nem, akkor így marad, és akkor a vendégétkeztetést sem lehet a továbbiakban folytatni!”

Ha állítása igaz: több millió Ft-os bírság jöhet és adóhátralék is keletkezhetett…

 

A polgármester mulasztásait a GESZ-vezetőt védelmező fogalmazások jelzik:

A GESZ vezetője ellen eddig nem történt munkajogi intézkedés, a feladatát az önkormányzat elvárásainak megfelelően látta el és a hiányosságokat észlelve felbontotta a szerződést.

A belső ellenőrzés által (jelentés kelte: 2016.12.07., első változat 2016.08.22.) feltárt szabály-sértések megszüntetésére 15 napon belül intézkedési tervet kellett volna készítenie, de azt csak 2017.03.29-én vitte be a Polgármesteri Hivatalba.

Az intézkedési terv 13. pontja szerint a belső ellenőrzés megállapította: a költségvetésben engedélyezett 69 fő létszámot 2015. évben és 2016. év 9 hónapjában +5 fővel meghaladta. 

A 13,264 millió Forintos többlet-költséget az őrzési csoport működtetésére fordították. A tevékenységről Képviselő-testületi határozat nincs, GESZ Alapító Okiratban nem található.

2015.02.18-i válasza az őrzésről: „A feladat ellátásához közfoglalkoztatásban alkalmazott személyeket foglalkoztatunk, a költségek minimálisan tartását figyelembe véve.”

2017.02.23-án képviselői kérdésre az intézményvezető félrevezetően válaszolt:        

Ilyen jellegű tevékenységi köre intézményünknek nincs”. (2016. októberben szüntette meg)

 

Ugyanazon a Képviselő-testületi ülésen a GESZ-vezető beismerést is tett: „Ez egy összetett együttműködés… hónapokon keresztül dolgoztunk rajta.”

A Kapacitás-bérleti szerződés előkészítését és megkötését eltitkolta. Félrevezető állítás, hogy 2017.03.01-én az Önkormányzat hozta tudomására: a működtetés nem adható bérbe. Ilyen dokumentum a Polgármesteri Hivatalban nem található: 

Mulasztásaiért nem figyelmeztették, pedig az energetikai pályázat kezdetén már tudomása volt a feltételekről. Ezért a Szerződést megszüntető irat kirívó indoklása: „rajtuk kívül álló okokból…”  hamis szándékú állítás!

 

Cselekedetei az Önkormányzat elvárásainak nem felelhettek meg.

A polgármester bizalmas kapcsolata az intézményvezetővel közismert és ellenőrizhető. Elgondolkodtató, hogy az intézményvezetőt nem függesztette fel, hanem még hónapokon át hagyta tevékenykedni, aki táppénzes időszakában is bejárhatott munkahelyére. A polgármester így teremtett lehetőséget bizonyítékok eltüntetésére és újabb visszaélések elkövetésére?

 

2017.01.23-án nem csak a Kapacitás-bérleti szerződést készítette el, hanem egy tanácsadói szerződést is: „teljesítményértékelési rendszerek kialakíthatósága, általános és üzleti kapcsolatépítés, szaktanácsadás, fejlesztés” címen személyes konzultációkra, összesen 2,540 millió Ft-ról, amelyet készpénzben fizet, továbbá vállalja: a tanácsadónak étkezést és szállást is biztosít.

A szerződéses határidőt lerövidítve 2017.04.19-ig kifizette a teljes összeget.

 

2017.02.23-án ismertté vált információkhoz kellett megérző képesség, de utána szükségessé vált megfigyelni és megismerni is az összefüggések lényegét. Az adatszolgáltatás késedelmei miatt hónapok múlva bizonyosodott be: már az első intuíció is helyes volt.

A Kapacitás-bérleti szerződés megkötésével idegeneknek szándékoztak juttatni 100 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati bevételt. 2017. februárban több millió Ft-ot törvénysértő módon beszedtek, az elszámolása nem történt meg. A GESZ megbízási szerződések további, több millió Ft-os visszaéléseket bizonyítanak.

 

Mindezen információk miatt a Képviselő-testület a 86/2017.(VI.29.) határozat büntető feljelentéssel kiegészítéséről hozott TÖRTÉNELMI döntést.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_08_31.pdf

A példátlan utasítást a képviselő-testületet félrevezető hiányos előterjesztéssel  és a GESZ-vezetőt segítő, időhúzó magatartásával okozta a polgármester

 

Miért vezette félre a polgármester 06.29-i előterjesztésével a képviselőket?

A GESZ a tevékenységét az önkormányzat elvárásainak megfelelően látta el?

Miért nem vizsgáltatta meg a polgármester a lehetséges károk mértékét?

Milyen célból nem terjesztette elő az okirat hamisítás - csalás - hűtlen kezelés összes bizonyítékát?

A személyi érdekek összefonódásából és a haszonszerzés szándékából eredő törvénysértések miatt felmerülhetnek további aggályos tényállások is.

A minden részletre kiterjedő feltárás már a nyomozati szervek feladata lesz…

Ugye? – miért „hagyták”, hogy így legyen?

 

2013-2014-től a Gazdasági Ellátó Szervezet üzemeltette az iskolákat: takarított, karbantartott és főzött a gyerekekre és a tanárokra egyaránt.

2014. októbertől egy új, szokatlan „szolgáltatás” kezdődött… Őrizni „kellett”  az addig nem őrzött épületeket. Testületi határozat nélkül, de nagyon drágán.

2015. októberre elkészült a Kollégium konyhájának felújítása és bővítése.

2016. nyarán megfordult a világ: a Tankerületé lett az iskolák üzemeltetése. De a közétkeztetés a konyhákon a GESZ-nél maradt.

2016. 08.22: elkészült a belső ellenőrzési jelentés, de 4 hónapig nem írták alá! A Kollégiumi konyhára vonatkozó 20. pont szerint: „… az étkezési térítési díjak befizetése, számlázása nem állt rendelkezésre a belső ellenőrzés számára.”  Magyarul: megtagadták, hogy az ellenőr megvizsgálhassa a számlákat! A belső ellenőr nem kért azonnali intézkedést a jegyzőtől, hanem a nagyon puha megfogalmazásával jelezte: a kollégiumi konyhához senkinek semmi köze! Mert a polgármester így akarja?

2017.02.23: Püspökladány Önkormányzatának egyik legszégyenteljesebb napja. A Képviselő-testület egy órával korábban fogadta el a 2017. évi Költségvetést, amikor a GESZ Alapító Okiratának módosítása került napirendre. Az intézményvezető magabiztosnak tűnően válaszolt a képviselői kérdésekre, mert az előterjesztő polgármester mindig neki adta meg a szót. Egy konkrét kérdésre - van-e a GESZ-nek vállalkozási tevékenysége? - azonban az elfogadott Költségvetés bevételeit sértő bejelentést tett: „A vendégétkeztetés vállalkozási tevékenységnek minősül.”

A nyilatkozat szerint az elmúlt években a GESZ szabálytalanul működött, ezért egy átfogó és objektív vizsgálatot kell tartani: nem belső ellenőrzést, hanem valószínűleg nyomozást. A jegyzőnek kell megtenni a lépéseket.

 

A jegyzőkönyvben elhangzott kijelentéseket nem pontosan rögzítették. (30-31. oldal)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_02_23.pdf

a videofelvételen követhetőek az események: youtu.be/NjeEB0eZYRA

Intézményvezető: amit intézményünk külső étkeztetési tevékenységként végez, már eléri azt a tevékenységet, ami igazából vállalkozási tevékenységnek minősül, tehát erre vonatkozólag mindenféleképpen intézkedéseket kellene tenni. Javaslata volt egyébként a belső ellenőrzésnek is, illetve hát jogásszal egyeztettem azügyben, hogy van egy olyan szabad kapacitás ezek szerint az intézménynél, ami bérbe adható, kiadható ugyanúgy, mint bármelyik másik olyan kapacitás, amit eddig is kiadtunk. Erre vonatkozóan kezdeményeztem egyébként tárgyalásokat. Jelentkező vállalkozások közül választottam gyakorlatilag egy olyan vállalkozást, amely szerződéskötéssel ezt a tevékenységet a továbbiakban el fogja látni. Az Önkormányzatnak a vagyonkezelési szerződése alapján a GESZ igazgatójaként ezzel a hatáskörömmel éltem…

A feltételezése az képviselő úrnak, hogy bűncselekmény történt, először is: kikérem magamnak az intézményem és az összes dolgozómnak a nevében.

A napirend 23’08”- 23’45” közötti részét a jegyzőkönyv nem tartalmazza!

Polgármester: A kérdésekre intézményvezető részben illetve egészben megválaszolt, az eltér az alapító okirattól. Ami Önöktől felmerült jegyző úr ezt mindenképpen meg fogja nézni.

 

Ezek a jegyzőkönyvből hiányzó mondatok bizonyító erejűek:

1. A polgármester nagy zavarában kimondott beismerését nem akarták a jegyzőkönyvben rögzíteni.

2. A több hónapos késlekedés miatt újabb károk keletkezhettek.

3. Addig is bizonyítékok eltüntetésére nyílott lehetőség.

 

A városvezetés a képviselők tájékoztatása nélkül 2017.03.17-én szakértőt kért fel a Kapacitás-bérleti szerződés vizsgálatára. A szakvélemény 03.29-ére elkészült, másnap a testületi ülésen a polgármester - kötelessége ellenére - az elmarasztaló megállapításokat nem ismertette a képviselőkkel.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_03_30.pdf

2017.03.30: A szégyenteljes eljárás újabb fejezetében a Testületi ülésen képviselői kérdésekre mellébeszélő és félrevezető válaszok érkeztek (jegyzőkönyv 49-50. oldal):                                                  

A vendégétkeztetést ugyanaz a cég végzi, mint a múlt hónapban?  A vonatkozó szerződést intézményünk megszüntette. Egy vizsgálat folyik, a lezárását követően - gondolom, hogy a tájékoztatás meg fog történni.                                                 

Miért kellett a szerződést megszüntetni a vizsgálat lezárulta előtt?  Ne haragudjon, majd ha a vizsgálat lezárul, „az tartalmazni fogja ennek az okát is. ”Készített-e intézkedési tervet az intézményvezető a belső ellenőrzés megállapításai után? 

Polgármester: Intézkedési tervet kell készíteni… Teljesen egyetértek Önnel.

Intézményvezető: Intézkedési tervet elkészítettem, képviselő úr. Tegnap, amikor a pénzügyi bizottsági ülésen hangos szóval elmondta, utána, miután az történt, ami történt, én később behoztam, és odaadtam az intézkedési tervnek azt a példányát, amit egyébként el is küldtem. (Mikor készült?)  November 18-a képviselő úr!.... Ugye?...    

Videofelvételen követhetőek az események: youtu.be/n9dj1vjsYFc (59’10”-59’38”)

A magabiztosan pökhendi válasz hátterében egy népkábító hazugság áll: Az intézkedési terv csak 2017.03.29-én került a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben 2017. 01.01. bevezetettnek jelzett intézkedések szerepeltek.

A tervet nem terjesztették a képviselők elé, és 2017. I. félévében nem is valósították meg.

A polgármesternek mégsem volt semmilyen észrevétele, vagy kifogása az intézményvezető mulasztásai ellen. Szóban, vagy írásban nem figyelmeztette, mintha minden a törvényeknek megfelelő lenne a GESZ-nél. Pedig már ismerte az elmarasztaló szakvéleményt, azt mégsem terjesztette napirendre, hanem legitimáltatni akarta a módosításokat, majd áprilisban a belső ellenőrzési jelentést, de egy jogi lehetőséget kihasználva, májusra elhalasztva tűzette napirendre.

Az intézményvezető eközben zavartalanul tevékenykedhetett, mert a városvezetés lehetőséget hagyott rá, minden terhelő bizonyíték és képviselői felszólítás ellenére.

Május első napjaiban megkötött egy máig tisztázatlan bérleti szerződést ugyanazzal a céggel, amelyikkel szerződést bontott február végén…

Az intézményvezető a szerződéskötés után táppénzre ment, és azóta nem jelent meg sem bizottsági, sem testületi üléseken.

2017.06.29-én egy hiányosságoktól hemzsegő előterjesztés tárgyalása után a képviselő-testület 9-1 arányban azonnali hatállyal rendkívüli felmentéssel megszüntette a GESZ vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát. A döntésnél egyedül a polgármester szavazott nemmel, egyik alpolgármestere nem szavazott, a másik alpolgármestere nem jelent meg.

A zárt ülésen az Önkormányzat és az intézmény jogi képviselője sem jelent meg, pedig az előző napirendeknél még a teremben volt.

 

A GESZ élére megbízott vezető most próbálja feltárni a múlt sötét titkait. Augusztusban elkezdődött a főzőkonyhák utóellenőrzése és nap-mint-nap kidőlhet egy-egy „csontváz az iratszekrényből”…

 

A polgármester februártól júliusig nem kezdeményezte a károk felmérését.

A kérdés közszájon forog: Milyen összefüggésekről és titkokról tudhat a menesztett igazgató és milyen „bombákat élesíthetett”, ha ilyen gyanús körülmények között távozhatott az „zátonyra futott hajóról” ?

 

Folytatás hamarosan…