Méltatlanság

2018.06.28. A képviselő-testület 11 - 0 arányban megvonta a bizalmat a polgármestertől

A Munkaügyi Bíróság 2018.09.05-én döntött...

 
(Kivonat a dokumentumból)
 

A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Dr. Sz. P. Ügyvédi Iroda által képviselt Dombi Imréné kérelmezőnek Püspökladány Város Önkormányzata kérelmezett ellen méltatlanságot megállapító határozat felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő
                                                              v é g z é s t:
A bíróság a kérelmezett képviselő-testületének 52/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
A bíróság kötelezi a kérelmezettet, hogy 15 napon belül fizessen meg a kérelmezőnek 127.000.- forint perköltséget.
A meg nem fizetett 6.000.- (hatezer) forint eljárási illeték az állam terhén marad.
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs.

                                                            I n d o k o l á s
A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2018. június 27. napján benyújtott előterjesztésben önkormányzati képviselők indítványozták, hogy haladéktalan intézkedések történjenek a tartóssá vált morális válság megszüntetésére, amely a közbizalom rombolása mellett az önkormányzat működését is veszélybe sodorhatja.

A kérelmezett képviselő-testülete – anélkül, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kivizsgálta volna – a 2018. június 28. napján megtartott zárt testületi ülésén a határozati javaslattal egyetértve 11 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta az 52/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozatot.

A határozatot a kérelmezett 2018. július 2. napján közölte a kérelmezővel írásban.

 

A kérelmező hivatkozott arra, hogy a határozat meghozatalára az önkormányzat SZMSZ-e 53. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint az Mötv. 37. §-ának (3) bekezdésében írt eljárásrend megsértésével került sor, figyelemmel arra, hogy a kötelezően előírt bizottsági kivizsgálás, javaslat hiányában került sor a támadott határozat meghozatalára. A bizottsági előzetes kivizsgálásnak garanciális jelentősége van, hiszen kizárólag annak alapján, a vizsgálat eredményének ismeretében kerülhet a képviselő-testület abba a helyzetbe, hogy ténylegesen megítélje a méltatlanság alapjául megjelölt okok valóságtartalmát, súlyát és jogszerűségét.

 

A kérelmezett ellenkérelmében hivatkozott arra, hogy a sérelmezett határozat részletes és pontos előterjesztés alapján került meghozatalra, precíz hivatkozást tartalmaz az Mötv. 36. §-a (1) bekezdésének első fordulatára, valamint az Mötv. 38. §-a (1) bekezdésének g) pontjára. Az előterjesztés felsorakoztatja a javaslat alapjául szolgáló tényállást és tényeket, melyekből aggálytalanul megállapítható az előterjesztés alapja, ekként az ismert is volt a testületi ülés megtartásakor, a határozat meghozatalakor. Az előterjesztés jogi és ténybeli alapja egyértelmű volt és ezekkel a kérelmező tisztában is volt. Az összeférhetetlenségi kérdésekben hatáskörrel rendelkező bizottság előzetes véleménye beszerzésének elmaradása automatikusan nem teszi a döntést jogszabálysértővé. A jegyző ugyan egyet nem értését fejezte ki az előterjesztéssel kapcsolatosan, de a szavazás törvényi akadályára nem hivatkozott.

 

A kérelem alapos.

 

A jogszabályhelyek összevetéséből egyértelműen kitűnik, hogy nemcsak az SZMSZ, de maga az Mötv. is kötelező vizsgálati, javaslattételi feladatot ró jelen esetben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra, mely olyan garanciális eleme a méltatlansági eljárásnak, ami jogszerűen nem kerülhető ki; azaz ez az előzetes bizottsági vizsgálat az eljárásban nem mellőzhető.

Nincs jelentősége tehát annak, hogy a képviselő-testület a határozat meghozatalakor milyen tényekkel és mennyiben van tisztában, ennek a kérdésnek a vizsgálata kívül esik azon, hogy a bizottság az összeférhetetlenség megállapítására irányuló eljárásban vizsgálati, javaslattételi kötelezettségének eleget tett-e, hiszen ennek elmaradása jogellenessé teszi a méltatlanság körében meghozott önkormányzati (képviselő-testületi) határozatot.

A feladatok ellátásához szükséges közbizalmat megingató tevékenység körében kizárólag előbb annak az indítványban történő részletes meghatározását, majd a bizottsági vizsgálatát és a vizsgálat alapján meghozott javaslat előterjesztését követően kerülhet a képviselő-testület abba a helyzetbe, hogy az Mötv. 38. §-a (1) bekezdésének g) pontjára alapított méltatlanságot megállapíthassa.

 

Részletes bizonyítás és vizsgálat lefolytatása nélkül, a kérelmező érdemi védekezési lehetőségének biztosítása hiányában azonban a képviselő-testület az Mötv. 36. §-a (1) bekezdésének első fordulatára és az Mötv. 38. §-a (1) bekezdésének g) pontjára hivatkozással nem vonhatja el a bíróságnak azt a hatáskörét, hogy

 

a polgármester – kérelmezett által tartalmilag hivatkozott – sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása tárgyában, erre irányuló kérelem esetén – akár szintén széleskörű bizonyítást követően – döntést hozzon [Mötv. 70. § (1) bekezdés].

 

A bíróság a kérelmező által hivatkozott munkaigényt annak tartalma tekintetében elfogadta, azonban a R. 3. §-ának (6) bekezdése szerinti magasabb összegű munkadíj megállapítására lehetőséget a leírt körülmények értékelése mellett sem látott.

 

Kulcsszavak:

 

A határozat eljárásrendet sértett, mert az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem vizsgálta ki.

 

Az Önkormányzatnak van Hivatala, melynek vezetője a Jegyző, mint a törvényesség őre, továbbá jogi képviselőt is foglalkoztat.

Az előterjesztésről a jogi képviselő és a jegyző előzetesen nem konzultált, a 2018.06.28-i Képviselő-testületi ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összehívását elmulasztották, ezzel meghatározó eljárásrendi hibát vétettek, súlyos erkölcsi és anyagi kárt okoztak.

 

A jegyző kinevezésének és a jogi képviselő megbízásának jogát is a polgármester gyakorolja.

 

Aki jogsértő és esküszegő cselekedeteivel újabb és hatékonyabb jogi eljárást provokál, amelyhez a Képviselő-testület kiemelkedően pontos és hasznos útmutatót kapott a Bíróságtól.

 

Folytatás hamarosan...
 

20180628. Önkormányzati ülés II. rész - Kibújt a szög a zsákból...

 

Video megtekinthető:

youtu.be/TdDrASJV0WA

 

 

2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről.
    Előadó: Kovács Gyula elnök nem jelent meg ezért levették a napirendről
 

3’ 00”-től

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
 

6’ 05”-től
4. Különfélék.
c) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázat beadására.

18’25”-től
d) Előterjesztés a Petőfi konyha felújításáról.
42’27”-től
e) Előterjesztés külterületi út fejlesztésével kapcsolatos pályázat megvalósításáról.
Bizottsági javaslatra levették a napirendről és módosítani kell a tervet.
42’28”-től
f) Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosításáról.
 

43’40”-től

Előterjesztés a városban működő egyéb alapítványok működéséről

 

48’24”-től

Képviselői kérdések

Az 1/A tóval kapcsolatban van e már szerződés?

A Paktum irányító hatóság vezetői kapnak-e bármilyen juttatást?

 

A vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének önkormányzati támogatásával kapcsolatban az ígéret ellenére miért nem módosították a szerződéseket?

Püspökladányban miért nem számolnak be tevékenységükről a háziorvosok, illetve a Járási Kormányhivatal?

A Városüzemeltető Kft más önkormányzat felé főkönyvi kivonattal számolt be, a mi Önkormányzatunk felé miért nem?

A 8690. hrsz. önkormányzati használatú úttal kapcsolatban jogerős a döntés, miért van az út még mindig lezárva?

Hogy képzelik Önök azt, hogy méltóak ennek a városnak a vezetésére?

 

3 hektáros terület évek óta használatban van. Mikor és ki kötötte ezt a szerződést, továbbá mikor lett felülvizsgálva, illetve vannak-e még ilyen területek?

 

Bajcsy u. 4. sz. alatti önkormányzati lakásban milyen családok laknak?

 

1 h 03’15”-től

Közérdekű bejelentések

A Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének válaszából az következik, hogy Püspökladány vezetője nem kér részletes beszámolót a saját tulajdonú Kft-ktől, sőt megakadályozza, megparancsolja, hogy semmilyen információt felénk ne szolgáltasson. Ezt az állapotot - amikor a mai napon méltatlanságból a bizalmat megvontuk Öntől, - meg kell szüntetni.

Az ügyvezető leveléből kiderül, hogy nekünk nem adott pontos beszámolót, mert 2 milliót meghaladó a temető vesztesége. A püspökladányi hulladékszámla mikor és hova volt elszámolva?

A Tényfeltáró bizottsággal kapcsolatos 3 hónapos huzavona után a Kormányhivatal sorvezetőt küldött, hogyan kell az SzMSz-t átalakítani, a bizottságok jogköreit módosítani. Jegyző úr azt választ adja, hogy nem tudja ezt a feladatot megoldani, majd július 13-i soronkívüli ülésre hozza be. Ha előre soronkívülit tudunk, akkor holnap küldjék ki a napirendjeit. A Tényfeltáró bizottságot 3 hónapja szabotálják, mindenki, aki hozzájárulhatott az időmúláshoz, az felelős érte.

 

Jegyző: Nem volt rá elég időnk. Az SzMSz módosítása nem 5 percet vesz igénybe. Fölösleges ennek a bizottságnak a felállítása. Nyomozati hatóságnak tűnik. Én elvileg a továbbiakban sem támogatom.

Mikrofonon és jegyzőkönyvön kívül: … kibújt a szög a zsákból: a jegyző akadályozza a Tényfeltáró bizottság megalakulását.

 

Tanácsnok: Próbájuk megkeresni annak a lehetőségét, hogy Gyógyszertár álljon az itteni emberek rendelkezésére a hétvégén is, hogy hozzá tudjanak jutni a azokhoz gyógyszerekhez, amelyek szükségesek.

 

Július 2-tól fog indulni a diákmunka. 4 órában 69 ezer Ft-os bruttó juttatással.

 

2018.06.28. Önkormányzati ülés - Megvonták a bizalmat a polgármestertől

 

Video megtekinthető:

youtu.be/HthBqccBMDw

 

 

Zárt ülésről nem készülhetett felvétel.

Sürgősségi előterjesztés a közbizalom, a törvényesség és a stabilitás helyreállítására méltatlanság miatt

A Képviselő-testület 11-0 szavazati aránnyal fogadta el a sürgősségi előterjesztést és megvonta a bizalmat Dombi Imréné polgármestertől, aki bejelentette, hogy a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordul jogorvoslatért.

 

Előterjesztés intézményvezető megbízásról

A kiírt intézményvezető pályázat eredményes elbírálásáig Löveiné Tóth Beátát bízza meg a GESZ vezetésével.

 

6’35”-től

b) Előterjesztés Akcióterületi Terv elfogadásáról.

Az előadó elismerte, hogy a Terv elfogadása után már nincs akadálya a kivitelezésnek. A késedelemre nem adott pontos magyarázatot.

 

15’35”-től
a) Beszámoló a TRV Zrt. 2017. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.
    Előadó: a TRV Zrt. képviselője

A bizottsági ülésen kiderült: Püspökladány az egyetlen település, amelyik nem kap bérleti díjat a rendszertől független (földfelszíni) berendezések, eszközök után, pedig a vízszolgáltató nyereséget mutatott ki a beszámolójában.

A Testületi ülésen az is bebizonyosodott, hogy a közműadót ráterhelték városunkra, de az állami visszatérítésről nem tett említést a szolgáltató.

A Képviselő-testület a beszámolót nem fogadta el, átdolgozásra visszaküldte és a szerződés módosítását kezdeményezte.

 

54'40”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Közbizalom megszűnését bizonyította a polgármesteri jelentés, amelynek szinte minden elemére rákérdeztek a képviselők, ezért ismét több, mint egy órán át tartott a napirend megtárgyalása.

 

https://www.haon.hu/bizalmatlansagi-szavazas-ladanyban-a-polgarmester-munkaugyi-birosaghoz-fordul/3906595

 

A megyei média által közölt hírben vannak olyan kijelentések, ami nem azonos módon, nem azonos szavakkal és nem azonos hangsúllyal hangzottak el a Képviselő-testület ülésén:

 

1. A tudósítás szerint a Fidesz–KDNP frakcióvezetője kérdésünkre elmondta: valóban megszavazták a Jobbik által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt – de azért, hogy a polgármester tisztázhassa magát. Kitartanak mellette, és remélik, hogy az ügy végeztével tiszta lappal, normálisan tud működni az önkormányzat.

 

A frakcióvezető a napirend elején szót kért és szó szerint így fogalmazott:

"a Fidesz-frakció úgy döntött, helyt fog adni ennek a bizalmatlansági beadványnak, és lehetőséget ad a polgármesternek arra, hogy jogi útra terelje a dolgait és tisztázza azokat a vádakat, amelyek ebben a beadványban vannak. és ha a bíróság úgy dönt, hogy felmenti, visszaülteti ide, akkor tiszta lappal tudjon a Testülettel az elkövetkező időben együttműködni…"

 

A két állítás közötti különbség ellenére van remény: az ügy végeztével tiszta lappal, normálisan tud működni az Önkormányzat.

Ennek fő feltétele, hogy a Képviselő-testület javára és Püspökladány lakóinak érdekében döntsön a bíróság.

 
 

2. A tudósítás szerint: "A bizalmatlansági szavazásról soron kívül, jövő hét keddig dönthet a bíróság, addig a mostani polgármester tekintendő a város első emberének."

 

A jegyző álláspontja szerint két út van:

Egyik az, hogy maga a polgármester nyújt be keresetet ezen döntés ellen, de a Kormányhivatal is jogosult bírósághoz fordulni. 8 napon belül lehet keresettel élni és lényegében egy soron kívüli eljárás keretében egy három főből álló bírósági tanács fog döntést hozni.

Ha 8 napon belül nem érkezik be kereset, akkor a határozat - kézhezvételétől számított - 8 nap leteltével hatályba léphet.

Ha érkezett kereset, akkor a bírósági döntés napján dől el, hogy megállja a helyét vagy sem. A bíróság első fokon 30 napon belül dönt. Van fellebbezési lehetőség, és másodfokon a bíróság 3 napon belül dönt.

 

Tehát nem történhet döntés "jövő hét keddig."

 

3. A tudósításban Dombi Imréné azt nyilatkozta: "Mivel az elfogadott határozatnak egyébként nincs semmi jogalapja, a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulok jogorvoslatért..."

A jegyző álláspontja: egy olyan pontja van ezeknek a jogi rendelkezéseknek, amely igazából egy ilyen, úgymond "laza láncszemnek" tekinthető, hogy nem lehet olyan magatartást folytatni, amely a közbizalomba vetet hitet megingathatja, nyilván ezeket is igazolni kell, bizonyítani kell, hogy melyek azok a tények és mivel támaszthatók alá, amelyek ez a jogi rendelkezést megalapozhatják.

 

A különbség a polgármester állítását cáfolja.

 
 
Folytatás hamarosan...