Önkormányzati ülés 2018.05.31.

2018.05.31. V. rész - Harmadjára is GESz vezető kerestetik

 

Video megtekinthető:

youtu.be/uHMgnspAyF8

 

 

k) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 2313/45 helyrajzi számú ingatlan használatba adásáról.

Botrányos körülmények között kiderült, hogy vételi kérelem érkezett be 8 hónappal ezelőtt, de a Hivatal mulasztása miatt csak átmeneti javaslat a használatba adási előterjesztés.

 

19' 35"-től

l) Előterjesztés 0280/78 ingatlanon kialakított horgásztó ingatlanjogi helyzetének rendezéséről.

Újabb hiányosan-hibásan előkészített napirend, amelynek megtárgyalása után a polgármester visszavonta az előterjesztést.

 

41' 10"-től

m) Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére.

 

44' 02"-től
o) Előterjesztés útépítési tartalék felhasználásának prioritási sorrendjéről.

Újabb hiányosan-hibásan előkészített napirend, amelyben a belvíz elvezető munkák költségeit nem tartalmazta az előterjesztés.

 

 

1 óra 01'24"-től

p) Előterjesztés a 2018. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.

 

1 óra 02' 09"-től

q) Előterjesztés külterületi lakott hely elnevezéséről.

 

1 óra 03' 10"-től

r) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló pályázat ismételt kiírásáról.
Szigorított feltételekkel ismát kiírásra kerül az intézményvezetői pályázat.

Rossz az intézmény híre és nincs perpektívája a torzult tevékenységi körnek.

Tavaly februárban -23 millió Ft-on állt a GESZ, most pedig +30 millió Ft-nál, akkor a dolgozók és a megbízott vezető bebizonyította azt, hogy lehet igenis gazdaságosan végezni a főzési tevékenységet...

A "láthatatlan fekete kéz" mindent megtesz, hogy a 250 millió Ft-os HACS pályázat ne indulhasson el...

 

1 óra 23' 30"-től

A polgármester érzelmi zsarolással - "nem lesz fizetés az intézményeknél"  - újra szavazásra tette fel a már korábban minősített többséget nem kapott Költségvetés-módosítási előtejesztést!

 

1 óra 31' 55"-től

Képviselői kérdések

Fű- és sövény nyírással kapcsolatos problémák.

Vandál cselekmények áldozatai lettek a buszmegállók plexi falai, kicserélésük sürgős.

Hány főből áll a brigádja és hány fűnyírót kapott az újtelepi közmunkák elvégzésére Macsaj vajda?

Mennyibe került a Gyermeknapi rendezvény?

Mikor lesz kész a Sportpályán az edzőpálya?

A Bajcsy utcán a Művház melletti ikerházban kik laknak?

A veszélyes hulladékok eljuttatása a Városüzemeletető Kft-hez meghiúsult, mert a meghirdetése hibás volt.

Március 1-i határbejárás jegyzőkönyvét mindenki aláírta - a polgármester kivételével.

Hogy áll a GESZ nyomozás és a munkaügyi per?

Milyen módon juttatja el a jegyző a Kvittek Zrt. jogerős ítéletének dokumentumait a képviselőknek?

 

 

1 óra 52' 40"-től

Közérdekű bejelentések

 

Hibás logó jelent meg a  Ladányi Hírekben a középiskoláról szóló cikkben.

 

A lakóházak előtti gyümölcsfákon végezzék el a lakók a levéltetvek irtását.

 

Nagy nyilvánosság előtt több emberrel szemben elkövetett rágalmazás miatt feljelentést tett Dombi Imréné polgármester ellen Kincses László képviselő.

Polgármester válasza: "Képviselő úr sokkal nagyobb súlyú dolgokat vágott az én fejemhez ezeken a testületi üléseken. De állok mindennek elébe..."

 

Alpolgármester: A Mélyvíz Horgászegyesülettel kapcsolatban szeretnék az egyeztetéseken résztvenni. Törekedjünk rá, hogy az összeg minél kisebb legyen.

 
 

.

 

2018.05.31. IV. rész - A költségvetés módosítása nem kapta meg a minősített többséget...

 

Video megtekinthető:

youtu.be/PRWgWC4Ev48

 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
A testületi üléseről 3 fideszes képviselő hiányzott. A Költségvetés-módosításához 7 szavazat szükséges. A döntéskor 5 igen szavazat született...

13' 25"-től

4. Beszámoló a 2017. évre vonatkozólag az állandó bizottságok  átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.

17' 50"-től

5. Beszámoló a 2017. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott  hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

21' 48"-től
6. Beszámoló a tanácsnok 2017. évi tevékenységéről.
    Előadó: Petőné Papp Margit tanácsnok
 

28' 54"-től      

7.  Különfélék.
f) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

 

32' 12"-től

g) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 2646/7 helyrajzi számú ingatlan tervezett fejlesztéséhez történő tulajdonosi hozzájárulásról.


41' 08"-től
i) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 3798 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.
A polgármester azt állította: még nem volt értékbecslés, majd kiderült, hogy kettő is volt. Ez az információ az előterjesztésben nem szerepelt. A helyzet tisztázása után a képviselők a megajánlott árszinten értékesítést támogatták.

57' 40"-től

j) Előterjesztés a fürdőtó és környezete, 492/1; 490/2 hrsz-ú területek üzemeltetésre történő átadásáról.

A döntés szerint a Városüzemeltető Kft. kapta meg a tó fenntartás feladatait.

2018.05.31. III. rész - Időspórolás helyett időhúzás

 

Video megtekinthető:

youtu.be/PaCrdgqNbZY

 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

Az előrehozott 8 napirend miatt a Testületi ülés első, - nagy érdeklődésre számottartó - napirendjére délben (a felvételen a 3. óra végén) került sor. A polgármester időmegtakarításra hivatkozva nem tett szóbeli kiegészítést jelentéséhez.

 

Ennek következményeként majdnem egy teljes órán keresztül záporoztak a képviselők kérdései.

 

58' 37"-től

A válaszok ürügyén ismét tapasztalható volt a polgármester mellébeszélése, az apparátusi dolgozókra mutogatás.

II. rész - A láthatatlansági mellény

 

Video megtekinthető:

youtu.be/7r4qvgFueao

 
 

n) Előterjesztés bizottság létrehozásáról.
    Előadók: Kincses László, Fenyves Vidor, Kovács Krisztina, Tóth László, Kiss Zsigmond képviselők

56/A. § (1)     A Tényfeltáró Bizottság önkormányzati ügyekben vizsgálatot folytathat, kivéve munkaügyi dolgok, gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése, esetleges nyomozati és peres eljárások ügyében.

             (2)       A vizsgálat eredményeképpen javaslatát a Képviselő-testület részére megküldi a szükségesnek ítélt intézkedések megtételére.

A napirendet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. (A polgármester nem szavazott, 3 fő nem volt jelen)

 

28' 45"-től
2. Beszámoló a 2017. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről.
    Előadó: Szabó Imre Attila, a Szia 2000 Bt. ügyvezetője

 

41' 40"-től

h) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1970/1, 1970/2   helyrajzi számú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.

 

 

I. rész - Az ügyvezető valóságot hajlít

 

Már a kezdet is káoszt sejtetett. A meghívón: soron következő, vagy soron kívüli ez az ülés...

A video megtekinthető:

youtu.be/wKlCd3yU984

 

A napirendek megszavazása előtt a polgármester 5 napirendet előrehozatott, az Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérésére. Képviselői kezdeményezésre előbbre hozták a 7/n napirendet is.

 

02' 20"-től

a) Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

42' 57"-től
b) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról.

1 óra 12' 03"-től
c) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

1 óra 17' 09"-től
d) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról.

1 óra 32' 23"től
e) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről.